پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سید جعفر حسینی [پدیدآور اصلی]، فرنوش باسلیقه[پدیدآور اصلی]، جلیل شفائی[استاد مشاور]
چکیده: تغییر شکل های ماندگار بعد از وقوع زلزله باعث افزایش هزینه های مقاوم‌سازی و حتی اجرایی شدن طرح بهسازی می گردد. یکی از روش های کنترل غیر فعال برای کنترل نیروهای جانبی وارده از زلزله، استفاده از دیوار برشی با قابلیت استهلاک انرژی خوب است. تغییر شکل های ماندگار و به ‌وجود آمدن ترک در نواحی مرزی و بحرانی دیوار پس از زلزله های نسبتاً شدید منجر به کاهش عملکرد لرزه ای دیوار می شود. در این تحقیق به بررسی پاسخ ها و رفتار چرخه ای دیوارهای برشی بتنی تحت پروتکل بارگذاری چرخه ای پرداخته شده است. برای این منظور با استفاده از نرم افزار اجزای محدود OpenSEES، به مدل‌سازی دیوار برشی بتنی مبتنی به روش SFI-ΜVLEM یا مدل‌سازی دیوار با استفاده از المان‌های قائم چندتایی بر اساس روش مایکروفایبر پرداخته شده است. مدل‌های اصلی آنالیز شده در این مطالعه شامل 2 دیوار بتنی با میلگردهای فولادی و آلیاژ حافظه‌دار شکلی(SMA) با ابعاد و چینش آرماتورهای متفاوت از هم و دیوار بتنی نوآورانه با المان مرزی مجزا به‌صورت ستونک بتنی از جنس بتن سیمانی مهندسی (ECC) و میلگردهای SMA می‌شود. اعتبارسنجی مدل ها بر اساس مطالعات گذشته انجام شد. پس از اعتبارسنجی مدل های اولیه به مطالعه پارامتریک مدل ها به‌منظور بررسی اثرات ابعاد نواحی مرزی، نوع و چینش آرماتورها و میزان نیروهای ثقلی وارد بر دیوارهای برشی در مدل ها اقدام شد. نتایج کسب شده از خروجی ها نشان می دهد، استفاده از مصالح SMA در نواحی مرزی دیوار به شکل قابل‌توجهی بر رفتار مرکزگرایی دیوار مؤثر است و میزان جذب انرژی دیوار برشی با استفاده از مصالح SMA کاهش می‌یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دیوار برشی بتنی #آلیاژ حافظه‌دار شکلی #جابه جایی پسماند #رفتار مرکزگرا #تحلیل چرخه ای
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)