پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
حسین صمدی [پدیدآور اصلی]، ایمان آقایان[استاد راهنما]
چکیده: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرگذاری ویژگی های دسته صف وسایل نقلیه در راه های دوخطه و شناسایی بحرانی ترین زمان ایجاد دسته صف خودروها بر اساس زمان پذیرش و عدم پذیرش سرفاصله های زمانی وسایل نقلیه می‌باشد. همچنین بررسی تاثیر ویژگی های دسته صف خودروها بر جریان ترافیک راههای دوخطه و ارائه مدل غیرخطی و محاسبه ظرفیت و سطح سرویس بر اساس تعداد خودروهای پیرو در ظرفیت و درصد زمان سپری شده توسط وسایل نقلیه پیرو از اهداف دیگر این پژوهش می باشند. بنابراین برای رسیدن به این اهداف، ابتدا متغیرهای مورد مطالعه مرتبط به صف نظیر، سرفاصله زمانی، میانگین سرعت صف، تعداد دسته صف، درصد وسایل سنگین، درصد زمان سپری شده توسط وسایل نقلیه پیرو، تعداد وسایل نقلیه پیرو، تعداد سبقت و تراکم در چهار محور مورد مطالعه در استان گیلان و مازندران مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون بین اثرگذاری ویژگی های دسته صف بر جریان ترافیک راههای دوخطه نشان داد که به ترتیب جریان ترافیک بیشترین میزان همبستگی را با سرعت دسته صف، تعداد سبقت ها، تعداد دسته صف، میانگین سرعت سفر، تراکم، درصد زمان سپری شده توسط وسایل نقلیه پیرو، درصد وسایل نقلیه سنگین، و سرفاصله زمانی را دارد. همچنین بر اساس نتایج تحلیلی اثرگذاری ویژگی های دسته صف بر جریان ترافیک نشان داده شد که هر چه تعداد صف های تشکیل شده در جریان ترافیک بیشتر شود به همان اندازه سرفاصله ی زمانی کمتر شده که به نقطه 4/2 ثانیه می رسد. و با افزایش تعداد دسته صف ها، میانگین سرعت سفر کاهش و بر روی افزایش درصد زمان سپری شده توسط وسایل نقلیه پیرو اثر دارد که این به نوبه خود باعث افزایش تعداد سبقت ها می شود. همچنین نتایج حاصل از پیشنهاد پارامتر تعداد وسایل نقلیه پیرو بر ظرفیت و درصد زمان سپری شده توسط وسایل نقلیه پیرو مبتنی بر معادله رگرسیون غیرخطی نسبت به آیین نامه ظرفیت بزرگراهها (2010) نشان داد که برای محورهای مورد مطالعه درجه 1 شریانی، معیار تعداد وسایل نقلیه پیرو بر ظرفیت به خوبی توانسته نسبت به دو معیار ارزیابی عملکردی آیین نامه ظرفیت (2010)، نظیر درصد زمان سپری شده توسط وسایل نقلیه پیرو و میانگین سرعت سفر، به خوبی راههای دوخطه مورد استفاده را در حالت زیر اشباع تا اشباع پیش بینی کند به گونه ای که، با افزایش میانگین درصد زمان سپری شده توسط وسایل نقلیه پیرو تا 65 درصد، ظرفیت راه دوخطه 21 درصد کاهش پیدا می کند
کلید واژه ها (نمایه ها):
#راههای دوخطه #ویژگی های دسته صف #ظرفیت #سطح سرویس
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)