پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
بهناز اسمعیل پور مطلق [پدیدآور اصلی]، مهدی عجمی[استاد راهنما]
چکیده: برآورد دقیق نرخ انتقال رسوب موازی ساحل در کارهای ساحلی (خصوصا امور مربوط به ساخت و سازهای ساحلی) امری بسیار مهم است. روش‌های بسیاری برای محاسبه‌ی نرخ انتقال رسوبات وجود دارد. فرمول‌های نیمه‌تجربی مشهور سرک و کمفوس با اینکه عموما در مطالعات مهندسی سواحل به‌کار می‌روند اما نقص‌هایی در محاسبات و پیش‌بینی‌های آن‌ها وجود دارد؛ از جمله اینکه این فرمول‌ها فقط مشخصات موج را در ناحیه خیزاب ساحلی در خود دارند در حالی که ویژگی های مورفولوژیکی را در یک حوزه محدود شامل می‌شوند. همچنین ضرایب تجربی موجود در این روابط از مطالعات صورت گرفته در سواحل دیگر کشور‌ها استخراج شده و با اقلیم امواج و رسوبگذاری حاکم بر آن مناطق انطباق دارد؛ لذا در این تحقیق با ارزیابی تعدادی از این روش‌ها و انتخاب چند مورد از متداول ترین آن‌ها از جمله سرک، کمفوس، دل‌وله و افشارکاوه، با استفاده از تعداد محدودی آمار و اطلاعات مربوط به امواج و خصوصیات دانه‌بندی رسوبات، نرخ انتقال رسوب موازی ساحل برای شش ساحل از دریای خزر برای فصل گرم و سرد سال به طور جداگانه محاسبه شده و با نتایج حاصل از مقادیر انتقال رسوب محاسبه شده از طریق نیمرخ‌های عرضی ساحل مقایسه شده است. در نهایت برای هر ساحل به طور جداگانه ضریب کالیبراسیون برای هر چهار روش و هر دو فصل گرم و سرد سال استخراج شده و در حالت کلی نیز برای تمام سواحل دریای خزر، علاوه بر کالیبراسیون ضرایب فرمول‌های سرک و کمفوس، روابطی براساس پارامتر تشابه شکست و دانه‌بندی رسوبات برای ضریب تجربی فرمول سرک ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انتقال رسوب موازی ساحل #سواحل دریای خزر #فرمول‌های نیمه‌تجربی #فرمول CERC #فرمول Kamphuis

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)