پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سید مرتضی مرعشیان [پدیدآور اصلی]، مهدی عجمی[استاد راهنما]، فرشید جندقی علائی[استاد راهنما]، تقی علی اکبری [استاد مشاور]
چکیده: در این مطالعه به معرفی و بررسی موج شکن سکویی مرکب به عنوان مدل مفهومی نوین پرداخته شده است. درک درست از عملکرد موج شکن سکویی مرکب با مطالعه فعالیت های انجام شده در زمینه موج شکن های سکویی بدست می آید. در ابتدا به تعریف، اهمیت و ضرورت بررسی موضوع پرداخته شده است. پس از مرور ادبی مطاالعات انجام شده در رابطه با موج شکن های سکویی، کیسونی و نوین، نحوه بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی عددی موج شکن سکویی مرکب بیان می شود. با معرفی روابط طراحی موج شکن سکویی مرکب این مدل در سه حالت مدلسازی شده است. مدل سازی عددی موج شکن سکویی مرکب به وسیله مدل عددی Flow3D انجام شده است. برای اطمینان از نتایج صحیح و قابل قبول مدل عددی، می توان به وسیله مدل آزمایشگاهی، مدل عددی را صحت سنجی و واسنجی کرد. نتایج صحت سنجی مدل عددی Flow3D نشان دهنده نتایجی قابل قبول می باشد. برای بدست آوردن نیروهای وارد بر آرمور در موج شکن سکویی مرکب در سه قسمت سکو شامل انتهای سکو، ابتدای سکو و روی شیب؛ پایداری آرمور ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از توانایی مدل عددی Flow3D در محاسبه ی نیروهای وارد بر آرمور است. با مدلسازی عددی موج شکن سکویی مرکب می توان فشار وارد بر کیسون و روگذری امواج را بدست آورد. سپس نتایج بدست آمده را با موج شکن کیسونی افقی، توده سنگی و کیسونی مقایسه و بررسی می شود. موج شکن سکویی مرکب عملکرد مطلوبی در رابطه با کاهش فشار وارد بر کیسون و کاهش میزان روگذری دارد. همچنین در ارزیابی های صورت گرفته در زمینه بررسی نیروهای وارد بر آرمور، فشار وارد بر کیسون و روگذری امواج در موج شکن سکویی مرکب؛ حالت سوم موج شکن سکویی مرکب (ایسلندی) توصیه می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موج شکن سکویی مرکب #موج شکن سکویی #کیسون #مدل عددی #Flow3D #نیروی وارد بر آرمور #پایداری آرمور #فشار #روگذری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)