پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
الهام ذاکری انارک [پدیدآور اصلی]، مهدی عجمی[استاد راهنما]، احمد رضایی [استاد مشاور]
چکیده: کاسپ های ساحلی پدیده های قوسی شکل با فواصل منظم در ناحیه ی آبشستگی یا سواش می باشند. بسیاری از دانشمندان چگونگی شکل گیری و توسعه ی کاسپ ها را توضیح داده اند اما تنها دو نظریه ی تئوری موج لبه ای و تئوری خودتشکیل برای تشکیل آنها پذیرفته شده است. کاسپ ها می توانند به صورت کوتاه مدت شکل خط ساحلی را تغییر دهند اما اگر عمق و ارتفاع فرورفتگی آنها زیاد شود موجب فرسایش خط ساحلی شده و اگر رسوب گذاری در قسمت شاخ آن به سمت دریا زیاد شود موجب مشکلات رسوبی برای سازه ها و بنادر نزدیک آن خواهد شد. بنابراین اطلاع از وضعیت و نحوه ی تشکیل و رشد کاسپ ها در سواحلی که مستعد رشد کاسپ می باشد، می تواند برنامه ریزی برای پروژه های مهندسی آینده و مدیریت سواحل را تکمیل نماید. در این پژوهش به صورت مطالعه موردی به بررسی چگونگی تشکیل و توسعه کاسپ های ساحل رودیک در شهرستان چابهار پرداخته شده است. در ابتدا وضعیت و مورفولوژی منطقه مشخص شده سپس طوفان های مونسونی و اقیانوسی ذکر شده است و در ادامه اطلاعات هیدرودینامیکی بندر رودیک و طبقه بندی ساحلی آن تعیین و بیان شده است. در انتها به کمک نرم افزار مایک 21 پارامترهای اثرگذار بر تغییرات کاسپ ها و اثر تئوری های ذکر شده بر تشکیل آنها تحت تاثیر 18 سناریو موجود بررسی شده است. در این پژوهش ایده ی نوینی بیان شده است که در آن با استخراج موج لبه ای از طیف انرژی امواج و قیاس با بالاروی کل، می توان تئوری نحوه شکل گیری و گسترش کاسپ های ساحلی را تعیین کرد. نتایج نشان می دهد ساحل رودیک شرایط انعکاسی و بینابینی داشته که امکان تشکیل کاسپ در آن وجود دارد. همچنین با افزایش ارتفاع و پریود امواج، اندازه ی کاسپ ها بزرگتر می شود. برای طوفان های اقیانوسی، عملکرد سواش به صورت فرسایشی می باشد که موجب رشد بیشتر کاسپ ها به صورت عمیق تر شدن فرورفتگی آنها می شود و نیز کاسپ ها از تئوری موج لبه ای برای شکل گیری تبعیت می کنند. برای طوفان های مونسونی، عملکرد سواش به صورت رشد رسوبی بوده که موجب رشد بیشتر کاسپ ها به صورت رسوب گذاری در شاخ ها می شود و نیز تئوری موج خودتشکیل در شکل گیری کاسپ ها تاثیرگذار می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کاسپ های ساحلی #تئوری موج لبه ای؛ تئوری خودتشکیل #مایک21 ماژول BW #ساحل رودیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)