پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
نیلوفر محمدزاده [پدیدآور اصلی]، بهناز دهرآزما[استاد راهنما]، سید فضل الله ساغروانی[استاد مشاور]
چکیده: سولفات یکی ازآنیون های اصلی موجود در آب های طبیعی و فاضلاب است. منابع ورود سولفات به محیط زیست فرآیندهای طبیعی، صنعتی، و معدنی شامل هوازدگی شیمیایی کانی ها، اکسیداسیون ترکیبات سولفیدی سنگ ها، صنایع کاغذ سازی و استخراج زغال سنگ است. تحقیق حاضر با هدف بررسی حذف سولفات توسط فرآیند انعقاد الکتریکی در یک سامانه جریان پیوسته از محلول آبی انجام گرفت و طی آن تاثیر پارامترهای ولتاژ، pH، دبی، شدت جریان و غلظت بررسی شد. همچنین محاسبه میزان مصرف انرژی الکتریکی و مقایسه درصد حذف سولفات و صرفه اقتصادی بهره برداری در فرآیند مذکور درحالت های برقراری ولتاژ یکنواخت و غیریکنواخت انجام گردید. آزمایشات در یک راکتور به ابعاد 20*10*6 سانتی متر با دیواره هایی به ابعاد 1.6 * 6 * 5 سانتی متر و از جنس پلی اتیلن انجام شد. الکترود های مورد استفاده از ورق آلومینیوم (Grade 1050) به ضخامت یک میلی متر با ابعاد 2.5 *10 سانتیمتر تهیه شد. نمونه های محلول حاوی غلظت های مشخص سولفات پس از تنظیم pH بوسیله پمپ پرستالتیک با دبی های 10، 20، 30 و 40 (mL/min) وارد مخزن راکتور شد. پس از برقراری جریان الکتریکی با ولتاژهای مشخص در راکتور، از بخش محلول خروجی راکتور نمونه برداری شد. بر اساس نتایج بدست آمده،pH اسیدی محیط مناسبی جهت حذف سولفات در فرآیند انعقاد الکتریکی است. همچنین افزایش زمان ماند (کاهش دبی جریان) و کاهش غلظت اولیه آلاینده باعث افزایش درصد حذف سولفات می گردد. در حالت ولتاژ یکنواخت، بیشترین کارایی حذف سولفات (87%) در ولتاژ 30 ولت (جریان 0.55 آمپر) و دبیmL/min 10 (زمان ماند 135 دقیقه) و pH برابر با 5/5 ، برای حذف سولفات با غلظت اولیه معادل mg/L500 بدست آمد. با اعمال ولتاژهای غیریکنواخت از سمت ورودی به خروجی، 10،20،30V= و 20،10،30V=در الکترودها، میزان حذف بترتیب برابر با 70% و 62% اندازه گیری شد. میزان مصرف انرژی الکتریکی در این دو آرایش بترتیب برابر با 5/45 و kWh45 محاسبه گردید. نتایج ارزیابی اقتصادی روشن میسازد که انجام فرآیند انعقاد با آرایش الکترودی منقطع و ولتاژهای غیریکنواخت کارائی بیشتری دارد ولی جریان یکنواخت10 ولت ارزانترین حالت برای حذف واحد غلظت آلاینده از محلول است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حذف سولفات #محلول آبی #سامانه پیوسته #انعقاد الکتریکی #ارزیابی اقتصادی #آرایش الکترودی منقطع

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)