پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
عاطفه هوه جی [پدیدآور اصلی]، بهناز دهرآزما[استاد راهنما]، سید فضل الله ساغروانی[استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد مشاور]
چکیده: ازجمله مشکلات عمده در تصفیه پساب سنگ بری کدورت بالای آن است. تحقیق حاضر با هدف استفاده از منعقدکننده ی آلوم و پک ، جهت حذف کدورت از پساب حاصل از برش سنگ تراورتن و بررسی خواص فلاک های تشکیل شده شامل (قطر متوسط، بعد فراکتال و نرخ تغییر اندازه فلاک ها) در فرآیند انعقاد به -وسیله پردازش تصویر انجام گرفت. فرآیند ته نشینی فلاک ها طی30 دقیقه با فاصله زمانی 3 ثانیه تصویربرداری و توسط نرم افزار MATLAB پردازش شد. فرآیند انعقاد برای غلظت های مختلف منعقدکننده های مورد استفاده بهینه سازی و کینتیک فرآیند ته نشینی بررسی گردید. همچنین تغییرات پارامترهای pH، EC و TDS در حین فرآیند انعقاد مورد مطالعه قرار گرفت. حداکثر درصد حذف کدورت در غلظت بهینه 50 میلی گرم بر لیتر برای منعقدکننده های آلوم و پک 99% بدست آمد. فرآیند انعقاد باعث کاهش pH و افزایش EC و TDS در پساب گردید. همچنین مطالعات کینتیک واکنش نشان داد، که در پنج دقیقه ابتدایی پس از شروع ته-نشینی، فرآیند کاهش کدورت با سرعت بالایی (93%-90% حذف کدورت) رخ می دهد. کینتیک ته نشینی فلاک ها در فرآیند انعقاد برای هر دو منعقدکننده از مرتبه ی دوم بود. بررسی خواص فلاک ها با پردازش تصویر، نشان داد که متوسط اندازه فلاک های پک در شروع ته نشینی در مقایسه با آلوم بزرگتر و در پایان ته نشینی کوچکتر می باشد. نتایج نشان داد که بعد فراکتال و سرعت ته نشینی فلاک های پک نسبت به آلوم، بیشتر می-باشد که این نشان دهنده نزدیکتر بودن شکل فلاک های پک به دایره است. همچنین در ته نشینی بعد از شکست نیز نسبت به حالت قبل از شکست در هر دو منعقدکننده ی آلوم و پک، اندازه فلاک ها، نرخ تغییر اندازه و بعد فراکتال کاهش یافت. با توجه به نتایج، در فرآیند انعقاد، منعقدکننده ی پک در مقایسه با آلوم کارایی بهتری را در حذف کدورت از پساب سنگ تراورتن نشان داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پساب سنگ بری #فرآیند انعقاد #پردازش تصویر #خواص فلاک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)