پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
ابراهیم عجم اکرامی [پدیدآور اصلی]، فرشید جندقی علائی[استاد راهنما]
چکیده: یک مدل سه‌بعدی اجزا محدود برای شبیه‌سازی رفتار تیرهای تقویت‌شده با اف. آر. پی، توسعه داده شده است. از برنامه آباکوس برای این هدف استفاده کرده‌ایم. بتن با استفاده از یک مدل آسیب پلاستیک مدل شده است. آرماتورها به‌صورت مصالح و بااتصال کامل بین بتن و آرماتور، مدل می‌شوند. یک مدل چسب برای مدل‌سازی سطح اتصال بتن و اف. آر. پی استفاده شده است. مشخصات اتصال مورد نیاز برای ورودی مدل چسب، از قبیل سختی اولیه، مقاومت برشی و انرژی شکست، بر اساس برازش نتایج اجزا محدود به نتایج آزمایشگاهی حاصل از مقالات پیشنهاد شده است. سختی اولیه به خواص چسب منسوب شده است. مقاومت برشی و انرژی شکست به‌عنوان تابعی از مقاومت کششی بتن و مشخصات چسب بیان شده است. مدل از طریق مقایسه با نتایج آزمایشگاهی در مورد مود شکست و رفتار بار-جابجایی تأیید شده است. اثر چندین پارامتر از قبیل مدول الاستیسیته، ضخامت، طول و عرض اف. آر. پی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد، هنگامی که طول اف. آر. پی افزایش می‌یابد، ظرفیت باربری تیر برای مقاومت خمشی افزایش می‌یابد. نتایج همچنین نشان می‌دهد که نسبت عرض اف. آر. پی به بتن و سختی اف. آر. پی روی مود شکست تیر تقویت شده اثر می‌گذارد. بار ماکزیمم با افزایش نسبت عرض افزایش می‌یابد. با افزایش سختی اف. آر. پی تا یک مقدار معینی باعث افزایش بار ماکزیمم می‌شود، بعد از آن باعث کاهش بار ماکزیمم می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اجزا محدود #آباکوس #مدل آسیب پلاستیک #مقاوم سازی #اف. آر. پی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)