پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
مصطفی شمیمی [پدیدآور اصلی]، امیر عباس عابدینی[استاد راهنما]
چکیده: روندیابی سیلاب فرآیندی است که برای تغییرات زمانی و مکانی هیدروگراف سیلاب در حین عبور آن از یک حوضه آبریز مورد استفاده قرار میگیرد. اثرات نفوذ و مقاومت جریان در یک بازه حوضه به صورت تغییرات شکلی و زمانی هیدروگراف در حین حرکت موج سیلاب از بالا دست به پایین دست نمود پیدا می کند. روش های روندیابی سیل را می توان به دو صورت هیدرولوژیکی و هیدرولیکی طبقه بندی نمود. روش های هیدرولوژیکی از اصول معادله پیوستگی و رابطه بین دبی و ذخیره موقت حجم اضافی آب در طول دوره سیلاب استفاده می کنند. روش های روند یابی هیدرولیکی، شامل حل معادلات یک بعدی سنت-ونانت و معادلات غیر دائمی متغیر تدریجی در کانال های باز می باشد. در این پایان نامه به بررسی تاثیر نفوذ پذیری بستر بر پیشروی موج سیلاب در دشت های خشک و هموار پرداخته شده است. در ابتدا با نوشتن برنامه کامپیوتری در محیط Visual Basic به روش تفاضل محدود صریح مک کورمک ، به بررسی میزان دقت برنامه کامپیوتری نوشته شده با مدلسازی پدیده شکست سد در دو حالت بستر صاف و بدون اصطکاک و بستر شیبدار و خشک و مقایسه نتایج خروجی با جوابهای تحلیلی و آزمایشگاهی موجود و سنجش خطاهای جوابهای عددی نسبت به جوابهای تحلیلی و آزمایشگاهی توسط شاخصRMSE پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که مدل عددی نوشته شده دارای دقت قابل قبولی در مدلسازی پدیده شکست سد می باشد. سپس به منظور برآورد مقادیر نفوذ، از چهار معادله تجربی اینگهام، دیویس ویلسون، موریتس و موسکات استفاده شد. معادلات ذکر شده به همراه معادله سنت-ونانت توسط روش عددی تفاضل محدود صریح مک کورمک گسسته سازی شده و سپس ارزیابی برنامه کامپیوتری نوشته شده در شرایط میدانی با استفاده از هیدروگراف lane و مشخصات رودخانه Hughes wash مورد بررسی قرار گرفت. نتایج دلالت بر برتری معادله اینگهام از بین چهار معادله تجربی برآورد نفوذ ذکر شده در برآورد مقادیر نفوذ رودخانه Hughes wash داشت. سپس با مدلسازی پدیده شکست سد در بسترهای صاف و بدون اصطکاک و شیبدار و خشک(برای زمان های کوتاه) و رودخانه Hughes wash (برای زمانهای طولانی) تحت شرایط مختلف نفوذپذیری بستر، به بررسی تاثیرات نفوذپذیری بر مشخصات موج سیلاب پرداخته شد. نتایج خروجی برنامه کامپیوتری نوشته شده دلالت بر این موضوع داشت که افزایش نفوذپذیری باعث کاهش مشخصات موج سیلاب شده که امری بدیهی است. با این وجود از بین سه پارامتر دبی، سرعت و عمق جریان، پارامتر سرعت در زمانهای کوتاه تغییرات بسیار اندکی نسبت به تغییرات نفوذپذیری از خود نشان داده ولی دامنه تغییرات کاهشی سرعت با افزایش زمان و افزایش نفوذ پذیری بستر افزایش می یابد و این در حالی می باشد که پارامترهای دبی و عمق جریان با گذشت زمان و افزایش نفوذ پذیری از همان ابتدای جاری شدن سیلاب روند کاهشی محسوسی دارند .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روندیابی سیل #معادلات سنت-ونانت #معادلات تجربی نفوذ #تفاضل محدود #مک کورمک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)