پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
داود تن آسا [پدیدآور اصلی]، صمد امامقلی زاده[استاد راهنما]، خلیل اژدری[استاد مشاور]، سید حسین حسینی [استاد مشاور]
چکیده: رسوبشویی مخازن سدها فرآیندی است که طی آن رسوبات ته‌نشین شده‌ی قبلی در مخازن سدها شسته شده و از طریق دریچه‌های تخلیه‌ی تحتانی خارج می‌شوند. برای جلوگیری از اتلاف آب مخازن سدها در اثر رسبشویی لازم است قبل از انجام رسوبشویی آن پدیده از طریق مدل فیزیکی و یا ریاضی مطالعه گردد. در این مطالعه، برای بررسی و شبیه‌سازی رسوبشویی رسوب، مدل عددی یک بعدی توسعه داده شد. به منظور نیل به اهداف تحقیق، معادلات سنت‌ونانت و معادله‌ی حاکم بر رسوبشویی(روش بتا) به دو روش شامل مرحله‌ای و همزمان حل شدند. در ادامه نتایج مدل عددی توسعه داده شده با مدل آزمایشگاهی انجام شده توسط جعفری (1381) و مدل تجاری نرم افزار HEC-RAS مقایسه گردید. نتایج نشان می‌دهد با افزایش دبی خروجی از تخلیه کننده تحتانی، نرخ انتقال رسوبات شسته شده افزایش می‌یابد. همچنین مقایسه بین نتایج بدست آمده از مدل ریاضی توسعه داده شده با دو روش حل مرحله‌ای و همزمان و همچنین مدل عددیHEC-RAS با نتایج مدل فیزیکی نشان داد مدل های مذکور به ترتیب با داشتن ضریب تبیین0/971 ، 0/89 و 0/98 درای دقت مناسبی برای پیش بینی رسوبشویی مخازن سدها می باشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معادلات سنت‌ونانت #روش عددی بتا #رسوبشویی مخزن سد #مدل HEC-RAS

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)