پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
زهرا پورتیموری [پدیدآور اصلی]، زهرا گنجی نوروزی[استاد راهنما]، مهدی دلقندی[استاد راهنما]، صمد امامقلی زاده[استاد مشاور]، وجیهه درستکار[استاد مشاور]
چکیده: برآورد خسارت سیل یکی از اقدامات ضروری در مدیریت سیلاب می‌باشد. از طرفی حوضه‌های آبخیز در ایران فاقد ایستگاه‌های هیدرومتری کافی می باشند و به علت کمبود داده‌های هیدرولوژیکی کافی در اغلب ایستگاه‌ها ، مدلسازی حوضه از جمله شبیه سازی سیل و خسارت ناشی از آن نقش مهمی در مدیریت منابع آب دارد. در این راستا این تحقیق به برآورد خسارت ساختمانی سیل با استفاده از تابع عمق-خسارت در شهر آق‌قلا می‌پردازد. جهت نیل به این هدف ابتدا با استفاده از داده‌های میدانی در منطقه آق‌قلا توسط پر کردن پرسشنامه از افراد محلی ، داده های عمق سیل ، میزان خسارت و مختصات هر نقطه برداشت شد. سپس تابع عمق-خسارت توسط تحلیل داده ها استخراج گردید. با شبیه سازی سیل توسط نرم‌افزار HEC-RAS عمق سیل در هر نقطه از منطقه برآورد گردید و در نهایت با ترکیب نتایج شبیه سازی سیلاب و تابع خسارت در ArcGIS نقشه خسارت سیلاب برای منطقه آق‌قلا استخراج گردید. نتایج نشان داد جهت برآورد تابع عمق-خسارت از بین توابع خطی ،توانی ، لگاریتمی ، پلی نومیال بهترین تابع لگاریتمی با ضریب همبستگی 9315/0 می‌باشد. استخراج نقشه خسارت برای دوره برگشت‌های 2، 10 ،25 ،50 ،100 ،500 و 1000 نشان می‌دهد که میانگین خسارت ساختمانی برای آن‌ها به ترتیب 17/8 ، 26/9 ،09/10 ،48/13 ، 59/15 ، 73/20 ، 25/28 درصد می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: خسارت ساختمانی #تابع عمق- خسارت #HEC-RAS #ArcGIS
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)