پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مهران صابری تنسوان [پدیدآور اصلی]، زهرا گنجی نوروزی[استاد راهنما]، مهدی دلقندی[استاد مشاور]، سعید نیک قلب عاشوری [استاد مشاور]
چکیده: سیلاب یکی از بلایای طبیعی می باشد که وقوع مکرر آن در ایران باعث بوجود آمدن خسارات مالی و تلفات جانی زیادی شده است. شناسایی مناطق دارای خطر سیل‌‌گرفتگی و اطلاع از احتمال وقوع یا دوره بازگشت وقایع سیلابی میتواند کمک شایانی به کاهش خسارات ناشی از این پدیده طبیعی نماید. به منظور پیش بینی پدیده های پیچیده هیدرولیک لازم است از تکنیک شبیه سازی و مدلسازی استفاده شود . در این مطالعه به کمک نرم‌‌افزارهای HEC-RAS، GIS و HEC-GEO RAS میزان مساحت دشت سیل‌‌گیر، عمق و سرعت متوسط بر روی رودخانه‌‌های اترک علیا (رودخانه شیخ امیرانلو، قلجق)، رودخانه چایلق، رودخانه گلیان و بخشی از رودخانه اترک با دوره‌‌های بازگشت مختلف شبیه‌‌سازی انجام شد. نتایج شبیه سازی درباره سطح سیل گیر مشخص کرد که میزان مساحت سطح سیل‌‌گیر با دوره بازگشت سیلاب رابطه مستقیم دارد. همچنین نشان دادند که تغییرات بسیار ناچیز در مقدار ضریب زبری مانینگ می تواند موجب ایجاد ده ها هزار متر مربع تفاوت، در سطح سیل گیری اراضی گردد. میزان عمق، سرعت، قدرت و تنش برشی جریان نیز با بیشتر شدن طول دوره بازگشت افزوده می‌‌شود. جهت برآورد خسارت از متوسط تابع عمق- خسارت آسیا که توسط مرکز تحقیقات اتحادیه اروپا منتشر شده است، استفاده گردید. سپس در محیط GIS توابع خسارت و نقشه های شبیه سازی سیل ترکیب شده و نقشه رستر خسارت برای مناطق مسکونی با دوره بازگشتهای 10، 25، 50، 100، 200 و 500 ساله محاسبه گردید. با استفاده از نقشه خسارت می توان میزان خسارت ناشی از سیلاب را در هر نقطه بدست آورد. نتایج نشان دادند که برای سیلاب با دوره بازگشت های 10، 25، 50، 100، 200 و 500 سال به ترتیب41، 174، 275، 498، 643 و 760 باب ساختمان خسارت می بینند. میزان خسارت برای این ساختمان ها و محتوای آنها به طور متوسط، به ترتیب51، 53، 54، 52، 55، 56 درصد می-باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تابع عمق- خسارت #شبیه‌‌سازی سیلاب #پهنه سیل گیر #ضریب زبری #خسارت ساختمانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)