پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
احسان قاضی زاده احسائی [پدیدآور اصلی]، زهرا گنجی نوروزی[استاد راهنما]، خلیل اژدری[استاد راهنما]، بهرام بختیاری [استاد مشاور]
چکیده: از زمان های گذشته همواره زمین های حاصل خیز و مستعد کشاورزی فراوانی در اطراف رودخانه ها وجود داشته است. از این رو در پی طغیان رودخانه ها، خسارات بیشتر متوجه محصولات کشاورزی می باشد تا سایر انواع خسارت. بنابراین بررسی و تحلیل خسارت‌های واردشده به محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از آنجا که گندم یک محصول استراتژیک می باشد، در این پژوهش خسارت ناشی از سیل برای محصول گندم در رودخانه هلیل حوضه جازموریان شهرستان جیرفت مورد بررسی قرار گرفت. برای نیل به این هدف از نتایج آزمایشگاهی جهت استخراج تابع خسارت کشاورزی، و از دو نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و HEC –RAS جهت شبیه-سازی و پهنه بندی سیل استفاده شده است. برای تعیین میزان خسارت، آزمایش‌هایی در مراحل مختلف رشد گندم شامل (پنجه، ساقه دهی و خوشه دهی) صورت گرفت. جهت استخراج تابع خسارت برقراری ارتباط بین پارامترهای هیدرولیکی سیل و میزان خسارت ضروری است. برای این منظور در دبی ها و سرعت های مختلف میزان خسارت در هر مرحله برداشت شد. سپس بین پارامترهای هیدرولیکی مختلف از جمله( عمق، سرعت، حاصل ضرب عمق در سرعت، حاصل ضرب عمق در توان دوم سرعت، حاصل ضرب سرعت در توان دوم عمق، تنش، عدد فرود و عدد رینولدز) و میزان خسارت ارتباط برقرار شد. سپس توسط نرم افزار HEC-RAS سیل برای دو دوره برگشت 50 ساله و 500 ساله شبیه سازی شد. و در نهایت با تلفیق تابع خسارت کشاورزی و نتایج شبیه سازی سیل در محیط GIS میزان درصد خسارت، در نقاط مختلف سیلاب دشت محاسبه شد. بر اساس نتایج بدست آمده، تابع پلی نومیال برای تمامی مراحل رشد، از بیش‌ترین ضریب همبستگی برخوردار است. همچنین نتایج نشان داد که پارامتر حاصل ضرب توان دوم عمق در سرعت برای مرحله پنجه زنی و ساقه زنی و عدد رینولدز برای مرحله خوشه دهی به عنوان بهترین پارامتر در برآورد تابع خسارت عملکرد بهتری دارند. مقایسه خسارت ها در تمامی مراحل رشد، نشان داد که بیش‌ترین خسارت به ترتیب مربوط به مراحل پنجه زنی، ساقه زنی و خوشه دهی می باشد. همچنین در محدوده مطالعاتی نیز میانگین درصد خسارت سیل گندم برای سیل 50 ساله 14.33 و برای سیل 500 ساله 16.70 برآورد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خسارت #پهنه بندی سیل #گندم #حوضه جازموریان #HEC-RAS #GIS

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)