پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مریم حسین زاده [پدیدآور اصلی]، صمد امامقلی زاده[استاد راهنما]، زهرا گنجی نوروزی[استاد مشاور]، حسین صمدی [استاد مشاور]
چکیده: یکی از مهم ترین مسائلی که در زمینه ی مطالعات مهندسی رودخانه ها مطرح است، پیش بینی عمق، دبی و دیگر مشخصات جریان ناپایدار در نقاط کلیدی رودخانه های طبیعی است که با عنوان روندیابی سیل (Flood Routing) نامگذاری می شود. به عبارتی در روندیابی سیلاب هیدروگراف ناشی از سیلاب در پایین دست رودخانه با استفاده از هیدروگراف معلوم بالادست استخراج می گردد. روش های روندیابی به دو گروه کلی شامل روندیابی هیدرولوژیکی و روندیابی هیدرولیکی تقسیم بندی می گردند. با توجه به اهمیت این موضوع در این تحقیق دو روش ماسکینگام و موج دینامیکی مورد استفاده قرار گرفت که روش اول جزء روش های هیدرولوژیکی و روش دوم از جمله روش های هیدرولیکی روندیابی سیل محسوب می گردند. منطقه مورد مطالعه برای این تحقیق بازه ای از رودخانه بازفت می باشد که در غرب و شمال غرب استان چهارمحال و بختیاری واقع گردیده است. در این بازه به طول تقریبی 47 کیلومتر، اقدام به روندیابی سیلاب توسط هر یک از روش های مورد مطالعه گردید. برای روش ماسکینگام برنامه ای کامپیوتری با استفاده از تکنیک ماکرونویسی در محیطExcel تهیه گردید و جهت روندیابی سیل به روش موج دینامیک از تحلیل غیرماندگار نرم افزار HEC-RAS و MIKE11 استفاده شد. جهت مقایسه نتایج حاصل از روش-های مورد مطالعه، از پارامترهایR2 ، RMSE، درصد خطای اوج، درصد خطای نسبی و غیره استفاده گردید که در کلیه پارامترهای مورد مقایسه، روش موج دینامیک MIKE11 دارای بیشترین دقت بوده و روش های ماسکینگام و موج دینامیکی HEC-RAS در رتبه های بعدی قرار داشتند. البته در بسیاری موارد نتایج روش ماسکینگام نزدیک به نتایج روش موج دینامیکMIKE11 بوده است. همچنین پس از تحلیل فراوانی سیلاب در بازه مورد مطالعه، اقدام به پهنه بندی سیلاب توسط مدل هیدرولیکیHEC-RAS با استفاده از ضمیمه HEC-GeoRAS در محیط ArcGis شد. همچنین نقشه ها و شکل های بدست آمده از شبیه سازی هیدرولیکی منطقه، می تواند ضمن شناساندن مناطق مستعد سیل گیر، به عنوان وسیله ای قانونی در مدیریت و برنامه ریزی های توسعه و مدیریت رودخانه در شرایط سیلابی و حفاظت محیط زیست مورد استفاده قرار گیرند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روندیابی سیلاب #بازفت #ماسکینگام #HEC-RAS #GIS #.MIKE11

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)