پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سید محمد هادی برکچیان [پدیدآور اصلی]، علی کیهانی[استاد راهنما]، سید مهدی توکلی[استاد راهنما]
چکیده: سیستم دیوارهای برشی فولادی به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی، در سه دهه اخیر به سرعت در دنیا مورد توجه قرار گرفته و از این سیستم برای ساخت و مقاوم‌سازی ساختمان‌های مهمی در دنیا به ویژه در کشورهای زلزله‌خیزی چون آمریکا و ژاپن استفاده شده است. مطالعات آزمایشگاهی و نظری همگی حاکی از رفتار بسیار مناسب این سیستم در برابر بارهای سنگین جانبی می‌باشد و همچنین رفتار ساختمان‌های اجرا شده با استفاده از این سیستم در زلزله‌های شدیدی مانند زلزله نورث‌ریج و کوبه بسیار مطلوب بوده است. در این پایان‌نامه مدل‌های متعدد دیوارهای برشی فولادی در نرم‌افزار اجزا محدود ABAQUS ساخته و تحلیل شد که شامل غیرخطی هندسی و مادی می‌باشد و هم‌چنین با استفاده از دو مدل معتبر آزمایشگاهی مدل‌سازی صورت گرفته در ABAQUS صحت‌سنجی شد که حاکی از برازش بسیار خوب نتایج حاصل از ABAQUS و نتایج به دست آمده از آزمایش بود. در این پایان نامه تاثیر سخت کننده ها بر رفتار دیوار های برشی فولادی و پارامتر های مؤثر بر آن شامل تأثیر نوع آرایش سخت کننده ها بر ظرفیت باربری و جذب و اتلاف انرژی، اثر ضخامت دیوار و سخت کننده ها، عرض سخت کننده ها و تاثیر سختی تیر و ستون بر رفتارو مقاومت نهایی دیوار برشی بررسی شده است. مدل های مربوط به دیوار های سخت شده با استفاده از المان shell در نرم‌افزار اجزا محدود ABAQUS شبیه سازی شدند. در این تحقیق جهت بررسی صحت مدل سازی با استفاده از المان shell، نتایج بدست آمده از آزمایش‌ انجام شده توسط صبوری و سجادی در سال 2009 [46]، با استناد بر آزمایشهای صورت گرفته توسط تاکاهاشی و همکاران[2]، استفاده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دیوار های برشی فولادی #سخت کننده #ظرفیت باربری #اتلاف و جذب انرژی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)