پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
مهدی اردیانی [پدیدآور اصلی]، بهروزحسنی [استاد راهنما]، سید مهدی توکلی[استاد راهنما]
چکیده: مفاهیم مطرح شده در این تحقیق مبتنی بر فرمول بندی مسائل غیرخطی الاستیک بر پایه روش تحلیلی ایزوژئومتریک می باشد. بدین منظور به مرور خلاصه ای از سینماتیک ذرات اشاره شده و روابط مربوط به تعادل بررسی و ارائه می شود. در ادامه به فرمول بندی مصالح هایپرالاستیسیته پرداخته شده و ضمن بیان معادله تعادل حاکم بر مسئله، خطی سازی آن جهت استفاده از روش حل بر مبنای تکرار نیوتن- رافسون انجام گرفته است. با توجه به استفاده از روش تحلیل ایزوژئومتریک ضمن اشاره به مفهوم این روش، توابع مجهول و هندسه در مسائل خطی سازی شده هایپرالاستیسیته توسط توابع پایه و متغیرهای کنترلی گسسته سازی می شوند. جهت سهولت وکارائی الگوریتمی در تحلیل این دسته از مسائل پیشنهاد شده و در ادامه نتایج روش اجزای محدود و روش ایزوژئومتریک در مسائل هایپرالاستیسیته با یکدیگر مقایسه و سپس به بررسی تاثیر تعداد نقاط گوسی، تعداد تقسیمات بار ، استفاده از توابع انرژی کرنشی حجمی مختلف و بحث در انواع مواد تراکم ناپذیر در همگرایی جواب پرداخته شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل ایزوژئومتریک #توابع پایه #نربز #هایپرالاستیسیته

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)