پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
زهرا معصومی [پدیدآور اصلی]، بهروز حسنی [استاد راهنما]، سید مهدی توکلی[استاد مشاور]
چکیده: روش تحلیل آیزوژئومتریک یکی از روشهای محاسباتی است که اخیراً توسعه یافته و تلاش می‌کند امکان یکپارچه‌سازی بسته های CAD و CAE را فراهم نماید و بدین ترتیب ضمن ایجاد هندسه مدل دقیق و بهبود روش تحلیل، حجم محاسباتی را نیز کاهش دهد. این پایان نامه با مرور پیشینه موضوع و رویکرد تحلیل آیزوژئومتریک مبتنی بر نربز، تحلیل پلاستیک سازه‌های دوبعدی مبتنی بر این روش را مورد توجه قرار داده است. در این راستا فرمول بندی رابطه الاستو-پلاستیک سازه ‌های دوبعدی صورت پذیرفته و روشهای عددی حل این معادلات بررسی می شود. در ادامه با مرور خواص توابع پایه نربز، چگونگی حل اجزای محدود معادلات الاستو-پلاستیک سازه های دو بعدی مبتنی بر این توابع پایه ارائه می گردد. سپس با استفاده از نرم افزار MATLAB و کد توسعه یافته در آن تحت عنوان Elasto-Plastic IGA، حل عددی چند مساله نمونه با روش آیزوژئومتریک مبتنی بر نربز ارائه و پاسخ ها با روش اجزاء محدود کلاسیک یا نتایج تحلیلی مقایسه می شود. بررسی نتایج حاصل حاکی از دقت مناسب روش تحلیل آیزوژئومتریک و نرم افزار توسعه یافته مبتنی بر آن می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش آیزوژئومتریک #تئوری پلاستیسیته #روش اجزاء محدود #سازه‌های دوبعدی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)