پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فاطمه محمدعلی نیا [پدیدآور اصلی]، سید مهدی توکلی[استاد راهنما]
چکیده: بهینه سازی سازه ها با درنظرگرفتن شرایط و محدودیت های موجود یا همان توابع قید همواره یکی از اهداف مهندسان و طراحان بوده است. تاکنون تحقیقات زیادی بر روی بهینه سازی انجام شده و روش های مختلفی برای حل پیشنهاد شده است. به طور کلی بهینه سازی سازه ها در محیط های پیوسته را می توان به سه دسته بهینه سازی توپولوژی، بهینه سازی شکل و بهینه سازی ابعادی تقسیم بندی نمود. در این پژوهش به منظور حل مسأله بهینه سازی شکل، با توجه به این که الگوریتم مورچگان که از جمله روش های فراابتکاری است، در اساس برای بهینه سازی مسائل گسسته ابداع شده است، ما از نسخه ی ACOR الگوریتم مورچگان استفاده کردیم. در روش های سنتی بهینه سازی شکل که از روش اجزای محدود به منظور تحلیل استفاده می شود، پس از هر بار تحلیل در روند بهینه سازی مرزهای سازه تغییر یافته و شکل جدید شبکه بندی می شود و سپس مجدداً تحلیل انجام شده که این پروسه مستلزم زمان زیادی است و در برخی از مسائل بزرگ، حل را با مشکل مواجه می سازد. با ظهور روش آیزوژئومتریک و ادغام مدل سازی هندسی و تحلیل، امکان تغییر شکل (مرزهای سازه) بدون شبکه بندی مجدد ایجاد شده است. بنابراین در این پایان نامه سعی بر آن است با استفاده از روش آیزوژئومتریک برای تحلیل، شکل سازه در روند بهینه سازی تغییر کند. در این پژوهش وزن سازه تابع هدف و محدودیت تنش ها به عنوان قید مسـأله بهینه سازی در نظرگرفته شده اند. برای نشان دادن کارایی روش اجتماع مورچگان در مسائل بهینه سازی شکل چند مثال دوبعدی با استفاده از برنامه ی کامپیوتری تهیه شده، ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهینه سازی شکل سازه ها #روش آیزوژئومتریک #روش اجتماع مورچگان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)