پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
مسعود باغبان حقیقی [پدیدآور اصلی]، خلیل اژدری[استاد راهنما]، صمد امامقلی زاده[استاد راهنما]، علی اصغر نادری[استاد مشاور]، عباس روحانی[استاد مشاور]
چکیده: خاک یکی از مهم ترین منابع هر کشوری است و فروسایی آن به وجود آورنده بسیاری از مشکلات انسانی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. بنابراین ضرورت دارد که برای مبارزه با فرسایش به حفاظت خاک مبادرت نمود. امروزه یکی از نگرش‌های موجود در آبخیزداری، اعمال مدیریت براساس تجزیه و تحلیل مجموعه عواملی است که برحوضه آبخیز به عنوان یک واحد مدیریت منابع آب و خاک تاثیر می‌گذارد. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بعه عنوان ابزاری مفید در ارزیابی و حل بسیاری از مسائل مربوط به منابع طبیعی استفاد می شود. در این رابطه میزان فرسایش و رسوبزایی حوضه آبخیز سیج و آل، واقع در 60 کیلومتری شمال شهر مشهد در استان خراسان رضوی، با استفاده از مدل‌های MPSIAC، روش‌های اول و دوم فورنیه مورد مطالعه قرار گرفت. در روش MPSIAC تاثیر و نقش 9 عامل مهم و موثر در فرسایش خاک و تولید رسوب (زمین شناسی سطحی، خاک، اقلیم، رواناب، توپوگرافی، پوشش زمین، کاربری زمین، وضعیت فرسایش و فرسایش رودخانه‌ای) در حوضه ارزیابی و بسته به شدت و ضعف هر عامل امتیاز یا عددی به آن تعلق گرفت. از مجموع امتیازات یا اعداد بدست آمده برای عوامل مختلف میزان رسوبدهی حوضه از رابطه QS=38/77e0/353R ‌ محاسبه گردید، که در آن Qs میزان تولید رسوب و R مجموع امتیازات عوامل 9 گانه است. طبق این رابطه در حوضه آبخیز سیج و آل مقدار رسوب 37/5 تن در هکتار در سال می‌باشد. در مدل فورنیه میزان تولید رسوب با توجه به روش دوم وی 94/0 تن در هکتار در سال بدست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فرسایش #رسوبزایی #GIS #MPSIAC #فورنیه #حوضه آبخیز سیج و آل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)