پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
مهدی قلیجی سلخ [پدیدآور اصلی]، مسعود حکیمی تبار[استاد راهنما]، علی درخشان شادمهری[استاد راهنما]، حامد غباری [استاد مشاور]
چکیده: شناسایی فون و فلور منطقه، دانش بنیادی جهت شناخت اکولوژی و حدود روابط گونه های جانوران یک منطقه است. طرح مسائلی هم چون استفاده ی بهینه از سموم در قالب کشاورزی پایدار، بهره گیری از سموم با دامنه ی محدود وکم خطرتر و اعمال روش های صحیح مدیریت انبوهی آفات باعث شده است که مطالعات فونستیک و اکولوژیک جایگاه خود را در علوم وابسته به کشاورزی و به ویژه حشره شناسی باز یابد. به منظور بررسی فون ملخ های شاخک کوتاه منطقه مراوه تپه، طی سه فصل بهار، تابستان و اوایل پاییز (اوایل مهرماه) سال های ۱۴۰۰-۱۴۰۱، بیش از ۷۰۰ نمونه با تور حشره گیری و دست نمونه برداری انجام شد. در مجموع ۱۶گونه ملخ متعلق به ۱۴ جنس ، ۷ زیرخانواده ، ۲ خانواده و ۲ بالاخانواده شناسایی شدند. همچنین به منظور برآورد تنوع زیستی ملخ ها از دو منطقه، پاشالیق (دستکاری شده(زمین کشاورزی و دشت) و باللی قایه (دستکاری نشده(جنگلی و کوهستانی) نمونه برداری منظمی به صورت هفتگی و در مساحت یک هکتار صورت گرفت. با استفاده از شاخص های تنوع زیستی در مناطق دو گانه نمونه برداری، در منطقه پاشالیق (دستکاری شده) گونه های Calliptamus barbarous و Oedipoda miniata بیشترین فراوانی و گونه های Oedaleus decorous ، Mioscirtus wagneri و Heteracris littoralis کمترین فراوانی را داشت. در منطقه باللی قایه (دستکاری نشده) گونه های Calliptamus barbarous، Oedipoda miniata، Aiolopus thalassinus، Truxalis nasuta بیشترین فراوانی و گونه های Mioscirtus wagneri و Sphingonotus rubescens کمترین فراوانی را داشت. این تحقیق اولین گزارش مربوط به فون ملخ های شاخک کوتاه منطقه مراوه تپه، استان گلستان می باشد. تمامی گونه ها برای منطقه مراوه تپه و گونه های ستاره دار برای فون استان گزارش جدید محسوب می شوند، لیست گونه ها به شرح زیر می باشد: Caelifera: Acridoidea. Acrididae [Acridinae] Truxalis nasuta* (Linnaeus,1758) [Calliptaminae] Calliptamus barbarous* (Costa,1836) [Cyrtacanthacridinae] Anacridium aegyptium (Linnaeus,1769) [Oedipodinae] Aiolopus thalassinus (Fabricius,1781) Acrotylus insubricus (Scopoli,1786) oedipoda miniata* (Pallas,1771) Mioscirtus wagneri (Eversmann,1859) Locusta migratoria* (Linnaeus,1758) Oedaleus decorus (Germar,1825) Oedaleus senegalensis* (Krauss,1877) Sphingonotus(sphingonotus)rubescens (Walker,1820) Sphingonotus(Sphingonotus)octofasciatus* (Serville,1838) Sphingoderus carinatus (Sausure,1888) [Eyprepocnemidinae] Heteracris littoralis* (Rambur,1838) [Gomphocerinae] Dociostaurus maroccanus (Thunberg,1815) Pyrgomorphoidea. Pyrgomorphidae [Pyrgomorphinae] Pyrgomorpha conica* (Olivier,1791).
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فون #ملخ شاخک کوتاه #تنوع زیستی #مراوه تپه #گلستان.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)