پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
زهرا توفیقیان [پدیدآور اصلی]، مسعود حکیمی تبار[استاد راهنما]، مهندس مهدی ترک [استاد مشاور]
چکیده: به منظور بررسی فون ملخ های شاخک کوتاه (راسته راست بالان) منطقه سمنان، طی اردیبهشت تا مهر ماه سال 1400 با تور حشره گیری از 33 منطقه نمونه برداری شد و ملخ های جمع آوری شده به آزمایشگاه منتقل شدند. نمونه ها در آزمایشگاه با روش-های معمول اتاله شدند سپس با رجوع به منابع معتبر و بررسی ویژگی های ریخت شناسی شامل مشخصات رنگ، اندازه و شکل اندام های مختلف بدن، طول پاها، دستگاه زادآوری نر و ماده، پیش گرده، کارن های بخش عقبی و جلویی 19 گونه شناسایی شدند. بر اساس این منابع معتبر تعداد 7 زیر خانواده، 2 خانواده، 2 بالا خانواده و 14 جنس شناسایی شده است. این مطالعه اولین گزارش مربوط به فون ملخ های شاخک کوتاه منطقه سمنان می باشد. گونه‌های ستاره دار زیر گزارش جدید برای فون استان محسوب می شوند. اسامی گونه ها به شرح زیر است: Superfamily Acridoidea MacLeay, 1821 Family Acrididae MacLeay, 1821 Subfamily Oedipodinae Walker, 1871 Oedaleus decorus* (Germar , 1825) Helioscritus moseri* Saussure, 1884 Oedipoda miniata* (Pallas, 1771) Sphingonotus (Sphingonotus) octofasciatus* (Sernille, 1838) Sphingonotus (Sphingonotus) nebubsus (Fischer von Waldheim, 1846) Sphingonotus (Sphingonotus) savignyi* Saussure, 1884 Sphingonotus (Sphingonotus) coerulipes Uvarov, 1922 Pyrgodera armata* (Fischer von Waldheim, 1820) Aiolopus thalassinus* (Fabricius, 1781) Acrotylus insubricus* (Scopoli, 1786) Subfamily Calliptaminae Jacobson, 1905 Calliptamus barbarous* (Costa, 1836) Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) Subfamily Cyrtacanthacridinae Kirby, 1910 Anacridium aegyptium* (Linnaeus, 1758) Subfamily Eyprepocnemidinae Brunner von Wattenwyl, 1893 Heteracris littoralis* (Rumbur, 1838) Subfamily Gomphocerinae Fieber, 1853 Ochrilidia gracilis* (Krauss, 1902) Dociostauruss (Stauronotulus) hauensteini* (Bolinar, 1893) SubFamily Acridinae MacLeay, 1821 Acrida oxycephala* (Pallas, 1771) Superfamily Pyrgomorphoidea Brunner von Wattenwyl, 1874 Family Pyrgomorphidae Brunner von Wattenwyl, 1874 Subfamily Pyrgomorphidae Brunner von Wattenwyl, 1874 Pyrgomorpha (pyrgomorpha) conica* (Olivier, 1791) Pyrgomorpha (pyrgomorpha) bispinosa* Walker,1870
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: فون #ایران #تاکسونومی #گزارش جدید #ملخ
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)