پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
مهدی خیرخواهان [پدیدآور اصلی]، حمید رضا اصغری[استاد راهنما]، احمد غلامی[استاد راهنما]، فتح اله نادعلی [استاد مشاور]
چکیده: شوری و کمبود آب چالش های اصلی برای حفظ امنیت غذایی جهانی است. استفاده از مواد مغذی کلیدی در فرمولاسیون، یک استراتژی کوددهی جدید برای محصولات زراعی است. در این مطالعه برای بررسی تاثیر محلول‌پاشی کلات روی و اکسید کلسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی گیاه ذرت در شرایط شوری خاک آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1401 در یکی از مزارع جنوب شهر سمنان انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل محلول پاشی کلات روی در سه سطح (0، 2 و 4 سی سی در لیتر) و فاکتور دوم شامل محلول پاشی اکسید کلسیم در سه سطح (0، 3 و 6 سی سی در لیتر) بود. بذر ذرت نیز رقم BC678 که رقمی میان رس است انتخاب شد. محلول پاشی ها نیز قبل از گلدهی در دو مرحله با فواصل زمانی 5 روزه، به صورت جداگانه انجام شد. مرحله اول محول پاشی با کلات روی صورت گرفت، سپس 5 روز بعد محلول پاشی با اکسیدکلسیم صورت گرفت، مجددا برای مرحله دوم نیز 5 روز بعد محلول پاشی با کلات روی و در نهایت 5 روز بعد مرحله دوم با اکسید کلسیم محلول پاشی صورت گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که اثر متقابل کلات روی و اکسید کلسیم بر طول بلال، شاخص سطح برگ و آنزیم کاتالاز معنی دار شد، اما نتایج نشان داد که کاربرد اکسید کلسیم و کلات روی بر تعداد و عرض برگ، محتوای نسبی آب برگ و قطر بلال غیر معنی دار شد. کاربرد تیمار کلسیمی سبب افزایش هر سه نوع کلروفیل a، b و کل شد. همچنین محلول‌پاشی با غلظت های 4 و 6 سی سی در لیتر کلات روی و اکسید کلسیم سبب افزایش وزن و طول بلال، وزن خشک اندام هوایی، وزن صد دانه، شاخص سطح برگ، کلسیم و روی برگ، پرولین و آنزیم های آنتی اکسیدانت گردید. در غلظت های بالای اکسید کلسیم نیز کاهش وزن خشک برگ مشاهده شد، اما در غلظت های بالای کلات روی میزان کلسیم برگ به طور معنی داری افزایش یافت. عملکرد دانه نیز بر اثر محلول‌پاشی با غلظت 6 سی سی در لیتر اکسید کلسیم 32/8 تن در هکتار بدست آمد که در قیاس با شاهد 76/68 درصد افزایش داشت. لذا جهت غلبه بر تأثیر منفی تنش شوری، استفاده از یون کلسیم و عنصر روی در محیط رشد برای بهبود عامل تنش اجتناب ناپذیر است. در مجموع، این یافته‌ها نشان داد که محلول‌پاشی به ترتیب با غلظت های 4 و 6 سی-سی در لیتر کلات روی و اکسید کلسیم برای کاهش اثرات تنش شوری بر گیاه ذرت کشت شده در خاک شور مفید است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آنزیم کاتالاز #ریز مغذی #کلروفیل #عناصر برگ
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)