پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
محمدرضا نجمدی [پدیدآور اصلی]، امیر سالک فرخی[استاد راهنما]، هادی امراللهی[استاد راهنما]
چکیده: از آن جا که بیماری های عفونی عامل مرگ های زودرس هستند، از آنتی بیوتیک های تجاری متفاوتی در سرتاسر جهان برای کنترل عفونتها و بیماریهای عفونی انسان استفاده می شود. از طرفی استفاده طولانی مدت از این آنتی بیوتیکها باعث ظهور باکتریهای مقاوم به چند دارو شده، مشکلات بالینی مهمی را در درمان بیماریهای عفونی ایجادکرده و باعث تقاضای روز افزون جامعه برای دریافت دارو و مواد آنتی باکتریال طبیعی شده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر آنتی باکتریال اسید گانودریک مستخرجه از عصاره الکلی دو واریته قارچ گانودرما لوسیدوم با دو رنگ متفاوت قرمز کمرنگ و زرد ، روی 5 باکتری مختلف گرم مثبت و گرم منفی شامل: Pseudomonas aeruginosa(ATCC27853), Esherichia coli (ATCC25922) , Staphylococus aureus (ATCC25923), Bacillus subtilis (PTCC1715) ,Micrococcus luteus (ATCC9341), انجام شد. نتایج نشان داد میزان اسید گانودریک بر حسب وزن خشک قارچ، در قارچ های با مزه تلخی کمتر و رنگ قرمز mg/g 2.140 و در قارچ های با مزه تلخی بیشتر و رنگ زرد mg/g 3.264 بود. با توجه به میزان گانودریک استخراجی هر دو قارچ، محلول هایی با غلظت های مختلف گانودریک اسید از هر دو نوع قارچ قرمز و زرد تهیه و به روش استاندارد میکرودایلوشن، بازه ی تاثیر گذاری بر اساس حداقل غلظت ممانعت کنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) اندازه گیری شد که این بازه و یا میزان MIC/MBC را بر حسب µg/ml برای باکتری-های Staphylococcus aureus و Escherichia coli مورد استفاده در این تحقیق از 22.5/26 µg/ml برای قارچ قرمز و برای قارچ زرد رنگ میزان 23/29 µg/ml حاصل شد و برای باکتری های , Micrococcus luteus ,Pseudomonas aeruginosa Bacillus subtilis میزان 34/45 µg/ml برای قارچ قرمز رنگ و برای قارچ با رنگ زرد 34/46 µg/ml بود که نشان داد که خاصیت آنتی باکتریالی به میزان گانودریک اسید وابسته است و افزایش میزان گانودریک اسید قارچ گانودرما لوسیدوم باعث افزایش خاصیت آنتی باکتریالی آن خواهد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گانودرما #گانودریک اسید #آنتی باکتریال #عصاره الکلی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)