پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
فاطمه دهقانی [پدیدآور اصلی]، خلیل اژدری[استاد راهنما]، روزبه موذن زاده[استاد راهنما]، محمد هادی موحدنژاد[استاد مشاور]، وجیهه درستکار[استاد مشاور]
چکیده: دانستن ویژگی‌های هیدرولیکی خاک نظیر منحنی نگهداشت رطوبتی، پیش‌شرط لازم برای مدل کردن حرکت آب و انتقال املاح در خاک است. روش مستقیم برآورد این ویژگی پرهزینه و زمان‌بر است. در این پژوهش منحنی نگهداشت رطوبتی برای تعداد 80 نمونه خاک که از مزارع کشاورزی شهرستان شاهرود (بسطام) جمع‌آوری‌شده بودند تعیین شد. برای این منظور توابع انتقالی پارامتریک و نقطه‌ای بر اساس روش رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی توسعه یافتند. پارامترهای فیزیکی (مانند جرم مخصوص ظاهری، توزیع فراوانی ذرات) و شیمیایی (مانند ماده آلی و آهک) به‌عنوان ورودی مدل ها در آزمایشگاه اندازه‌گیری شد. مقادیر رطوبت خاک در پتانسیل های ماتریک صفر، 10-، 30-،50-، 100-، 300-، 500-، 1000- و 1500- کیلوپاسکال به کمک دستگاه صفحات فشاری اندازه گیری شد. مشخصات 56 نمونه از خاک برای توسعه مدل‌ها و مشخصات 24 نمونه از خاک ها برای صحت سنجی نتایج در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که مدل درنر با اختصاص مقادیر GMER=0/994 و RMSE=0/0069 در نقطه ظرفیت زراعی و مقادیر GMER=1/02 و RMSE=0/012 در نقطه پژمردگی دائم ، مدل ون گنوختن با اختصاص مقادیر GMER=0/0086 و RMSE=0/976 در نقطه ظرفیت زراعی و مقادیر GMER=1/08 و RMSE=0/024 در نقطه پژمردگی دائم بهترین نتایج و مدل کمپل با اختصاص مقادیر GMER=0/0003 و RMSE=0/228 ضعیف ترین عملکرد را در برآورد رطوبت ظرفیت زراعی داشته اند. نتایج حاصل از مقایسه روش های MLR وANN در برآورد نقطه ای رطوبت نشان داد که مدل MLR با اختصاص مقادیر RMSE=0/087 و RMSE=1/166 به ترتیب در مکش 03 و 15 بار و مدل ANN با اختصاص مقادیر RMSE=0/076 و RMSE=0/086 به ترتیب در مکش 03 و 15 بار با بدترین و بهترین عملکرد همراه بودند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توابع انتقالی #شبکه عصبی مصنوعی #شاهرود #منحنی نگهداشت رطوبتی خاک

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)