پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سعید حنایی فریمانی [پدیدآور اصلی]، حجت اله بداقی[استاد راهنما]، زیبا قسیمی حق[استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش تیمار سالیسیلیک اسید در غلظت های 1.5 و3 میلی مولار را به مدت دو دوره ده روزه قبل از برداشت بر روی میوه های فلفل دلمه محلول پاشی شد. هدف از این پژوهش افزایش عمر انبارمانی پس از برداشت فلفل دلمه بوده. اثر تیمار پوششی خوراکی اسانس زیره سیاه در غلظت های 300 و 600 میلی گرم به صورت محلول پاشی بروی فلفل ها پس از انتقال به آزمایشگاه انجام گردید. این پژوهش در طی 60 روز نگهداری در دمای ۴ تا ۵ درجه سانتی گراد بر کیفیت پس از برداشت فلفل دلمه رقم تورنتو مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد. برخی ویژگی های میوه شامل صفات فیزیکی و شیمیایی شامل درصد کاهش وزن، سفتی، شاخص سرما زدگی، مواد جامد محلول، نشت الکترولیتی، پ هاش عصاره و اسیدیته قابل تیتراسیون بوده است. پارامترهای رنگ سنجی از جمله ال استار، هیو، دلتای ای، کروما، صفات بیوشیمیایی از جمله مالونین دی آلدهید، فعالیت آنزیمی شامل آنزیم کاتالاز، آنزیم گایاکول پراکسیداز، آنزیم پلی فنل اکسیداز و فنل کل مورد ارزیابی قرار گرفت. در تیمار پوششی خوراکی، تیمار اسانس زیره سیاه با غلظت 600 میلی گرم برای صفات فیزیکی وشیمیایی از همه غلظت ها بهتر بود ولی برای صفات بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی غلظت 300 میلی گرم اسانس زیره سیاه مناسب بود. تیمار سالیسیلیک اسید در تمامی صفات با غلظت 3میلی مولار از همه غلظت های سالیسیلیک اسید بهتر بود و توانست کیفیت میوه را حفظ کند. بنابراین از تیمار های سالیسیلیک اسید واسانس زیره سیاه توامأ می توان برای افزایش کیفیت وکمیت عمر پس از برداشتی فلفل دلمه استفاده نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میوه فلفل دلمه #اسانس زیره سیاه #سالیسیلیک اسید #فعالیت آنزیمی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)