پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
علیرضا محمودیان [پدیدآور اصلی]، هادی قربانی[استاد راهنما]، محمود صلحی [استاد راهنما]، شاهین شاهسونی[استاد مشاور]
چکیده: برای برنامه ریزی، بهره برداری و مدیریت بهینه اراضی، شناخت پراکنش مکانی ویژگی های خاک ضروری است. پژوهش حاضر به منظور تخمین و تعیین پراکندگی مکانی ویژگی های شیمیایی خاک برای مدیریت و بهره-برداری بهینه در دشت فریدن واقع در استان اصفهان به مساحت تقریبی 400 کیلومترمربع انجام شده است. بر اساس نقشه های 1:50000 توپوگرافی و با کمک نرم افزار GIS منطقه با فواصل 2000×2000 متر شبکه بندی شد. 100 نقطه مطالعاتی شناسایی و از عمق 0 تا 30 سانتیمتری نمونه برداری شد و موقعیت مکانی نقاط با استفاده از دستگاه مکان یاب جهانی (GPS) تعیین گردید. ابتدا آزمون نرمالیته برای متغیرهای هدایت الکتریکی، اسیدیته در گل اشباع، کربن آلی، آهن، روی، منگنز و مس با استفاده از نرم افزار SPSS 25 بررسی شد. نتایج نشان داد الگوی توزیع داده ها برای 7 پارامتر اندازه گیری شده بعد از تبدیل به لگاریتم، نرمال شدند. بهترین تخمینگر با بهترین مدل واریوگرامی با استفاده از نرم افزار ArcGIS 10.5 با کمترین خطا تعیین گردید. کریجینگ ساده به عنوان بهترین روش درون یابی از بین درون یاب های کریجینگ ساده و وزن-دهی معکوس فاصله برای تخمین داده در نقاط فاقد اطلاعات با استفاده از روش ارزیابی متقاطع و آماره های MAE، MBE، MSE و RMSE برای پارامترهای هدایت الکتریکی، اسیدیته در گل اشباع، کربن آلی، آهن، روی، منگنز و مس انتخاب شد. مدل های واریوگرامی برای پارامترها تعیین گردید به طوریکه: برای pH مدل نمایی، EC مدل خطی، مس مدل گوسی، برای آهن مدل کروی، منگنز مدل کروی، روی مدل دورانی و در نهایت برای کربن آلی مدل درجه دوم منطقی با کمترین Nugget و خطا انتخاب شد. نقشه پراکنش مکانی ویژگی های خاک با روش کریجینگ ساده تهیه گردید. پارامترهای آنالیز آماری کلاسیک شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، کمینه، بیشینه و ضریب تغییرات در این پژوهش نیز محاسبه شد. نتایج نشان داد ویژگی های خاک تغییرپذیری بالایی دارند از جمله شوری خاک از 1/37 الی 4/6 دسی زیمنس بر متر تغییر پذیری داشته و تنها در یک نقطه شوری 5/32 دسی زیمنس بر متر مشاهده شد. محصولاتی که در این منطقه کشت می شوند می توانند در این مقدار به خوبی رشد کنند و عملکرد خوبی را از این لحاظ از خود نشان دهند. وضعیت pH در این منطقه در وضعیت خنثی و کمی روبه قلیایی در بعضی از نقاط می باشد. در قسمت های شمالی و جنوب شرقی pH بالایی وجود دارد که می تواند روی عملکرد بعضی از عناصر ریز مغذی تاثیر منفی بگذارد. وضعیت مواد آلی، آهن، مس، منگنز و روی این منطقه با توجه به حد بحرانی گزارش شده توسط مرکز تحقیقات خاک و آب به شماره (84/360) در حد مطلوبی نیست. توزیع میزان آهن در این منطقه غیر یکنواخت است لذا می توانیم عملکردهای متفاوتی را از محصول شاهد باشیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پراکنش مکانی #تغییرپذیری #درون یابی #کریجینگ ساده #مدل واریوگرامی #وزن دهی معکوس فاصله

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)