پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
نگار گلابتونی [پدیدآور اصلی]، شاهین شاهسونی[استاد راهنما]، منوچهر قلی‌پور[استاد مشاور]
چکیده: نیتروژن یکی از آلاینده های مهم است که خسارات ناشی از آن منجر به مشکلات منطقه ای، بین المللی و جهانی شده است. در اکثر مناطق، کشاورزی منبع اصلی آلودگی نیتروژنی آب های سطحی و زیرزمینی است. وقتی نیتروژن ورودی از طریق کود ها و نیتروژن خروجی در تولیدات (محصول و کاه و کلش) با هم مقایسه می گردند، معمولا نیتروژن اضافی قابل توجهی وجود دارد که این نیتروژن اضافی یا در خاک ذخیره می شود یا از طریق آبشویی به محیط زیست وارد شده و تلف می شود . نیتروژن اضافی که توسط گیاه جذب نمی شود در معرض تلفات از طریق نیترات زدایی، رواناب، تصعید و آبشویی قرار دارد که باعث آلودگی آب و انتشار گازهای گلخانه ای می شود. بیوچار می تواند از هر زیست توده ای از جمله پسماند های زراعی، جنگلی و خانگی و کود های حیوانی ساخته شود. مواد اولیه تحت یک فرآیند به نام گرماکافت یا تجزیه حرارتی- شیمیایی که نتیجه آن یک بازآرایی در مولکول زیست توده می باشد. طرح آزمایش به صورت فاکتوریل بر اساس طرح کاملا″ تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتور های آزمایش شامل فاکتور نیتروژن در 4 سطح [ سطح 1: فاقد نیتروژن، سطح 2: 80کیلوگرم در هکتار نیتروژن، سطح 3: 160 کیلوگرم در هکتار نیتروژن، سطح 4: 320 کیلوگرم در هکتار نیتروژن، و بیوچار در 2سطح[ سطح 1: فاقد بیوچار و سطح 2: بیوچار تهیه شده از سبوس برنج به مقدار 30 گرم (1 درصد وزنی خاک گلدان)]. با توجه به تعدا تیمار و تکرار، تعداد 80 عدد گلدان به عنوان واحد کشت قرار گرفت. به طور کلی کاربرد بیوچار سبوس برنج چه به صورت تنها و چه در ترکیب با سطوح مختلف اوره اثر مثبتی بر ویژگی شیمیایی و فیزیکی خاک مورد مطالعه داشت و توانست حاصلخیزی خاک را بهبود بخشد و همچنین کاربرد بیوچار سبوس برنج موجب افزایش کربن آلی خاک، نیتروژن کل خاک، نیترات خاک، رطوبت خاک و کاهش آمونیوم و وزن مخصوص ظاهری خاک شد. کاهش آمونیوم خاک در اثر کاربرد بیوچار احتمالا به دلیل جذب سطحی آمونیوم روی سطوح بیوچار باشد که می‌تواند به حفظ و نگهداری نیتروژن و کاهش تلفات نیتروژن خاک کمک کند. با افزایش سطح کاربرد اوره مقدار نیترات، آمونیوم، نیتروژن کل، کربن آلی، وزن مخصوص ظاهری خاک افزایش و pH خاک کاهش یافت. کاربرد همزمان بیوچار سبوس برنج و کود اوره در سطوح مختلف موجب افزایش بیشتر نیترات، نیتروژن کل، کربن آلی و کاهش بیشتر آمونیوم خاک نسبت به کاربرد تنهای اوره شد. این نتایج نشان دهنده اثر سینرژیسمی بیوچار و اوره بر پارامترهای مذکور است کاربرد بیوچار سبوس برنج توانست پارامترهای رشد گیاه لوبیا را به طور معنی‌داری افزایش دهد که این می‌تواند بیان گر کارایی مناسب بیوچار سبوس برنج به عنوان یک کود آلی باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بیوچار #آمونیوم #نیترات #کربن آلی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)