پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
فائزه خادملو [پدیدآور اصلی]، علی عباسپور[استاد راهنما]، یوسف دادبان شهامت [استاد راهنما]، مریم محمدی [استاد مشاور]، حسین میرزایی مقدم[استاد مشاور]
چکیده: فسفر بعد از نیتروژن مهمترین عنصر پرمصرف مورد نیاز گیاهان است و نقش بسیار مهمی در تولید و انتقال انرژی گیاه دارد. بخش عمده فسفر(بیش از 80 درصد) در نتیجه واکنش با یون،های Mg و Ca در محلول خاک های قلیایی و آهکی و Fe و Al در محلول خاک های اسیدی در محل مصرف تثبیت می شود. مصرف بی رویه کودهای فسفره نه تنها تأثیری در افزایش عملکرد ندارد بلکه به علت ایجاد اختلال در تغذیه گیاه موجبات کاهش عملکرد را نیز فراهم می نماید. ماده هیدروکسیدهای دوگانه ی لایه ای( LDH ) از روش همرسوبی با ترکیب آلومینیوم کلراید هگزا هیدرات، منیزیم کلراید هگزا هیدرات و سدیم هیدروکسید ساخته شد و مشخصات آن توسط الگوهای پراش پودری X و میکروگراف میکروسکوپ الکترونی اسکن کننده سنجش گردید. آزمایشات سنتیک شامل زمان تعادل، دور بهینه، pH بهینه و دوز جاذب بهینه برای حذف فسفات انجام گرفت. ایزوترم های جذب فسفات توسط LDH، مخلوط خاک و LDH و خاک انجام شد. به منظور بررسی توانایی LDH در جذب و نگهداری یون فسفات و اثرات آن بر روی کشت سویا، آزمایشی با یک فاکتور، که شامل 6 تیمار مختلف یک تیمار مربوط به شاهد که فاقد LDH و کود و 5 تیمار دیگر به ترتیب حاوی خاک و LDH، خاک و دی آمونیوم فسفات، خاک و سوپر تریپل فسفات، خاک و LDH و دی-آمونیوم فسفات، خاک و LDH و سوپر تریپل فسفات انجام شد. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی در آرایش فاکتوریل و در 3 تکرار انجام گرفت. نتایج داده های آزمایش ایزوترم نشان داد فرآیند جذب فسفات توسط خاک، مخلوط خاک و LDH و LDH با مدل خطی ایزوترم لانگمویر مطابقت داشت. حداکثر ظرفیت جذب برای خاک، مخلوط خاک و LDH و LDH به ترتیب 2/97، 116/27 و 384/61 میلی گرم بر گرم بدست آمد. کاربرد LDH در کشت گلدانی، عملکرد رشد گیاه سویا را 5 تا 10 درصد افزایش داد و از تجمع فسفات نامحلول در خاک جلوگیری کرد. ویزگی های رشدی مورد مطالعه گیاه سویا در سطح 1% معنی دار بودند و تیمار مخلوط خاک، LDH و کود سوپر تریپل فسفات بهترین عملکرد را داشت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فسفات #هیدروکسیدهای دوگانه لایه ای #همرسوبی #ایزوترم #جذب لانگمویر #کشت #سویا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)