پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
فرشاد ظهرابی [پدیدآور اصلی]، علی عباسپور[استاد راهنما]، وجیهه درستکار[استاد مشاور]
چکیده: آلوده شدن خاک به ترکیبات نفتی انباشت تدریجی آنها در محیط درایران از ابتدای استخراج نفت سلامتی منابع آب و خاک کشور را تهدید می کند. این تحقیق با هدف دستیابی به شیوه مؤثر زدودن آلودگی خاک های آلوده به مواد نفتی انجام شد. با توجه به ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی از بین انواع روش های پاکسازی، روش بیولوژیک انتخاب و در خاک مورد نظر به کار برده شد. در این آزمایش تاثیر تیمارهای بیوچار، قارچ آربوسکولار میکوریزا، و ترکیبی بیوچار به همراه میکوریز همراه با کشت دو گیاه شبدر و پنیرک و تیمار شاهد (عدم کشت گیاه) بر پالایش هیدرو کربن های نفتی ارزیابی شد. تحلیل داده های بدست آمده نشان داد که بالاترین عملکرد گیاه شبدر مربوط به تیمار قارچ میکوریزا بود. کشت این گیاه میزان هیدرو کربن های نفتی خاک را تا 75 درصد در حضور قارچ و 47.5 درصد بدون حضور قارچ کاهش داد. همچنین بالاترین عملکرد گیاه پنیرک مربوط به بیوچار و قارچ میکوریز بود، کشت این گیاه میزان هیدرو کربن های نفتی را تا 75 درصد در شرایط حضور بیوچار و قارچ و 35 درصد در شرایط عدم وجود سایر مواد اصلاحی کاهش داده است. همچنین بررسی16 ترکیب از آلکانها نشان داد که گیاه پنیرک به همراه بیوچار در تمامی ترکیبات نامبرده شده بیشترین میزان تجزیه را دارا بودند و نمونه شاهد بدون گیاه کمترین میزان تجزیه را نشان دادند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آلودگی خاک #هیدروکربن های نفتی #بیوچار #قارچ آربوسکولار میکوریزا #شبدر #پنیرک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)