پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
آسیه دهنوی [پدیدآور اصلی]، مهدی رضایی[استاد راهنما]، حسین حکم آبادی [استاد مشاور]، حسن قربانی قوژدی[استاد مشاور]
چکیده: به تأخیر انداختن زمان گلدهی در درختان زردآلو در مناطقی که احتمال خطر سرمازدگی بهاره وجود دارد اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه اثرات اتفن و روغن سویا در زمان گلدهی دو رقم زردآلو ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش به صورت یک آزمایش فاکتوریل در پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل دو رقم زردآلوی رجبعلی و خیوه‌ای و فاکتور دوم شامل شاهد،100 میلی‌گرم اتفن، 200 میلی گرم اتفن، روغن سویا 10 درصد، روغن سویا 15 درصد وروغن سویا 15 درصد به همراه 200میلی گرم اتفن بود. نتایج نشان داد که اثر متقابل روغن سویا 15درصد و اتفن 200 میلی‌گرم در لیتر آغاز و پایان گلدهی را هفت روز نسبت به شاهد در هر دو رقم به تأخیر انداخت. درختان محلول پاشی شده با روغن سویا 10 و 15 درصد به تنهایی، تنها با 1 روز اختلاف نسبت به شاهد در هر دو رقم شکوفا شدند. بیشترین تأخیر در آغاز گلدهی و تمام گل در محلول پاشی روغن سویا 15درصد و تیمار اتفن 200 میلی‌گرم در لیتر به ترتیب با نه و هشت روز اختلاف نسبت به شاهد در رقم رجبعلی مشاهده شد و این در حالی بود که حداکثر تأخیر در آغاز گلدهی و تمام‌‌گل در رقم خیوه‌ای به میزان چهار و پنج روز در غلظت‌های 100 و 200 میلی‌گرم در لیتر اتفن مشاهده شد. میزان سرمازدگی در درختان شاهد نسبت به درختان تیمار شده با اتفن به طور معنی‌داری بیشتر بود. در میزان تشکیل میوه اولیه و ثانویه در زمان کاربرد اتفن و روغن سویا نسبت به شاهد افزایش معنی‌داری مشاهده شد.. محلول پاشی اتفن با روغن سویا باعث دیرگلی و کاهش سرمازدگی و افزایش درصد تشکیل میوه می‌گردد که می‌تواند به عنوان راهکاری عملی به باغداران محلی توصیه شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اتفن #تأخیر گلدهی #درصد تشکیل میوه #روغن سویا #زردآلو #سرمازدگی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)