پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مهرزاد برزگر کلیجی [پدیدآور اصلی]، صمد امامقلی زاده[استاد راهنما]، خلیل اژدری[استاد راهنما]، امیر حمزه حقی آبی [استاد مشاور]
چکیده: جریان غلیظ یک حرکت نسبی است که بین دو لایه سیال که حتی دارای اختلاف کمی در چگالی هستند ایجاد می گردد. از این منظر می توان بیان نمود که خصوصیات جریان های غلیظ از خصوصیات جریان های معمولی کانال باز بسیار متفاوت می باشد. توزیع سرعت و چگالی در راستای افقی در جریان های غلیظ در توزیع رسوبات در جریان نقش مهم و اساسی داشته و لذا بر بسیاری از جنبه های رسوب گذاری تاثیر می گذارند. در این تحقیق پدیده جریان غلیظ به عنوان عامل انتقال رسوبات به مخازن و کانال ها توسط مدل عددی Fluent شبیه سازی شد. برای کالیبره کردن مدل، از نتایج آزمایشگاهی حقی آبی و همکاران (1386) استفاده شد. هدف از این تحقیق یافتن بهینه ترین ابعاد مش و بهترین مدل آشفتگی می باشد تا با استفاده از آن بتوان خصوصیات مختلف جریان غلیظ را پیش بینی نمود. در این تحقیق متوسط سرعت جریان به ترتیب در 3 فاصله طولی 1/6، 3/6 و 5/6 متری پس از گذشت زمان 16، 34 و 54 ثانیه از شروع مدل سازی محاسبه شد و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد. در این تحقیق بهینه ترین ابعاد مش، ابعاد 240×300 و بهترین مدل آشفتگی، مدل k-epsilon از نوع RNG تعیین شد. همچنین پیش بینی چگالی در شیب های صفر، 1، 2 و 2/9 درصدی انجام شد. خطای مدل عددی در پیش بینی سرعت جریان غلیظ 17، 10، 8 و 3 درصد بوده است. در انتها چگالی و متوسط سرعت جریان در شیب 5 درصد پیش بینی شد. نتایج نشان داد هر چه شیب کف فلوم بیشتر باشد، درصد خطای متوسط سرعت جریان کمتر است. همچنین متوسط سرعت جریان و چگالی با هم رابطه معکوس دارند. ضمن اینکه افزایش شیب فلوم موجب افزایش متوسط سرعت جریان و کاهش چگالی جریان می گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جریان غلیظ #رسوب گذاری #مدل عددی Fluent #متوسط سرعت جریان #چگالی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)