پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
لیلا نصرتی [پدیدآور اصلی]، رحیم باقری[استاد راهنما]
چکیده: آبخوان قادرآباد - ‌مادر‌سلیمان با مساحت تقریبی 5/107 کیلومتر ‌مربع در 145 کیلومتری شمال شرقی شهر شیراز واقع گردیده که به‌وسیله 652 حلقه چاه عمدتاً کشاورزی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی و ارزیابی خصوصیات هیدروژئولوژیکی و برآورد میزان تغذیه به آبخوان می‌باشد. روند عمومی جریان آب زیرزمینی از بخش‌های شمالی به سمت جنوب و گرادیان هیدرولیکی در بخش‌های شمالی بیشتر است. بررسی میزان افت ۱9ساله نشان داد، مقدار افت در آبخوان بین حدود 7 تا 46 متر در نوسان است. حداکثر عمق دسترسی به آب زیرزمینی در آبخوان حدود 71 متر در بخش شمالی، و حداقل عمق حدود 13 متر مربوط به بخش جنوب غربی آبخوان می‌باشد. هیدروگراف معرف نشان داد آبخوان سالانه به‌طور متوسط 6 میلیون متر مکعب کسری مخزن دارد و سطح آب زیرزمینی در آن سالانه به‌طور متوسط 12/1 ‌متر کاهش می‌یابد. برای محاسبه مقدار تغذیه آبخوان از سه روش نوسانات سطح ایستابی، بیلان آب و بیلان جرمی کلر استفاده شد. مقدار تغذیه سالانه با توجه به برآورد مقدار آبدهی ویژه حدود 5 درصد، بطور متوسط 30 میلیون متر مکعب محاسبه گردید. میزان تغذیه در روش بیلان آب حدود 36 میلیون متر مکعب در سال تخمین زده شد. بررسی‌های هیدروژئوشیمی آبخوان قادرآباد - مادرسلیمان نشان داد، در بخش‌های شمالی آبخوان مقدار هدایت الکتریکی بیشتر و در حدود 1300 میکروموهس بر سانتی‌متر و در بخش‌های جنوبی و غربی از مقدار هدایت الکتریکی آب کاسته می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هیدروژئولوژی #تغذیه آب زیر‌زمینی #نوسانات سطح ایستابی #بیلان آب #هیدروژئوشیمی #قادرآباد - مادر‌سلیمان.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)