پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
بهاره اکرامی پور [پدیدآور اصلی]، هادی جعفری [استاد راهنما]
چکیده: تخمین تغذیه یکی از مهمترین مباحث در مدیریت منابع آب زیرزمینی می باشد. میزان تغذیه به آبخوان آبرفتی سمنان با مساحت 543 کیلومترمربع در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. این آبخوان به عنوان منبع اصلی تأمین کننده آب شرب و کشاورزی شهر محسوب می شود. شناخت این منبع اصلی می تواند راهگشای مسائل مدیریتی قرار گیرد. به جهت محاسبه میزان تغذیه از چهار روش نوسانات سطح ایستابی، بیلان جرمی کلر، ایزوتوپ های پایدار و بیلان آب استفاده شده است. بررسی هیدروگراف واحد آبخوان سمنان نشان می دهد این آبخوان به طور متوسط دارای افت حدود80 سانتی متر در سال می باشد. با توجه به محاسبات انجام شده، مقدار تغذیه به آبخوان سمنان بر اساس روش نوسانات سطح ایستابی برابر با 4/4 میلیون متر مکعب در سال، به روش بیلان جرمی کلر 5/2 میلیون متر مکعب در سال و در روش بیلان آب برابر با 6/7 میلیون متر مکعب در سال تخمین زمین زده شده است. نتایج آنالیز ایزوتوپی نشان می دهد تأثیر عامل تبخیر و تعرق در فرآیند تغذیه قابل شناسایی نبوده که این موضوع نقش ناچیز تغذیه سطحی بر آبخوان را تأیید می نماید. با توجه به تلفیق نتایج حاصل از محاسبات تغذیه به روش های مختلف میزان تغذیه ناشی از بارش به آبخوان سمنان حدود 2 تا 4 میلیون متر مکعب در سال (متوسط 3 میلیون متر مکعب در سال) برآورد می گردد که حدود 5 درصد بارش سالیانه در سطح آبخوان می باشد.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: تغذیه #نوسانات سطح ایستابی #بیلان جرمی کلر #آبخوان سمنان #ایزوتوپ های پایدار
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)