پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
آرین یدالهی زاده [پدیدآور اصلی]، گیتی فرقانی تهرانی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده در این پژوهش پتانسیل تولید زهاب اسیدی توسط باطله‌های معدن زغال سنگ تخت واقع در شهرستان مینودشت استان گلستان مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور پس از انجام مطالعات میدانی و برداشت نمونه‌های معرف، مطالعات کانی شناسی (شامل مطالعات میکروسکوپی، آنالیز XRD، آنالیز SEM-EDX) و آزمایش های استاتیک (شامل اندازه گیری pH وEC گل اشباع، آزمون های محاسبة اسید-باز (ABA)، آزمون های تشکیل اسید خالص (NAG) و پتانسیل اسید خالص (NAP)) انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده، باطله‌های معدن تخت نسبت به عناصر Fe، Mn، Ni، و Zn بدون غنی‌شدگی، نسبت به عناصر Cu و Cd دارای غنی شدگی اندک، نسبت به Mo دارای غنی شدگی متوسط، نسبت به Sb و Pb دارای غنی‌شدگی نسبتاً شدید، و نسبت به عنصر As دارای غنی‌شدگی شدید می باشند. کانی‌های موجود در باطله ها شامل کوارتز، مسکوویت، کلینوکلر و کائولینیت است. نتایج آزمایش های استاتیک نشان داد که که در همه نمونه ها pH گل اشباع کمتر از 5/5، مقدار pH تشکیل اسید خالص (NAG) بیشتر نمونه ها کمتر از 5/4، مقدار پتانسیل تولید اسید خالص (NAPP) همه نمونه ها مثبت و مقدار پتانسیل خنثی سازی اسید (NNP) آنها منفی است، همچنین مقادیر پتانسیل اسید خالص (NAP) و تشکیل اسید خالص (NAG) بیانگر احتمال تشکیل زهاب توسط باطله های معدنی است و بنابراین احتمال تولید زهاب اسیدی توسط اکسیداسیون باطله های دور ریزی شده در پیرامون معدن وجود دارد. نمودارهای ژئوشیمیایی نیز مؤید احتمال تشکیل زهاب اسیدی توسط باطله های معدن تخت است. با توجه به خطرات زیست محیطی ناشی از تشکیل زهاب اسیدی معدن در محدوده مورد مطالعه، مدیریت زیست محیطی باطله ها ضروری است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: عناصر سمّی #زهاب اسیدی #باطله #معدن زغال سنگ تخت #البرز شرق
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)