پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
ابراهیم ربیعی [پدیدآور اصلی]، گیتی فرقانی تهرانی[استاد راهنما]
چکیده: معدن زغال سنگ طزره در 45 کیلومتری شمال‌شرقی شهر دامغان واقع شده است. هدف از این تحقیق، بررسی ویژگی های کانی شناسی و ژئوشیمیایی باطله های حاصل از استخراج معدن زغال سنگ طزره، و ارزیابی قابلیت تشکیل زهاب اسیدی توسط باطله های معدنی می باشد. به این منظور 8 نمونه باطله معرف جمع‌آوری گردید. برای دستیابی به هدف پژوهش، از مطالعه مقاطع صیقلی، آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD)، آنالیز فلورسانس پرتو ایکس (XRF) و آزمایش های استاتیک، استفاده شد. مطالعات کانی‌شناسی نشان‌دهنده حضور پیریت، کالکوپیریت، آرسنوپیریت، کالکوسیت، مارکاسیت، آلبیت، کائولینیت و کوارتز در نمونه‌های باطله معدن زغال سنگ طزره می‌باشند. در نمونه‌های مورد مطالعه، کانی پیریت به صورت ذرات بلوری گوشه دار، کروی، تجمعات فرامبوئیدی یا به صورت پرکننده درز و شکاف ها حضور دارد. باطله‌های معدن طزره نسبت به عناصر سمی Mn، Fe وCd بدون غنی شدگی، نسبت به عناصر Ni، Cr، Cuدارای غنی شدگی قابل توجه و نسبت به عنصر As دارای غنی شدگی خیلی زیاد می باشند. بیشترین غلظت عناصر در نمونه شماره 6 مشاهده می شود. بر اساس نتایج آزمایش های استاتیک، pH گل اشباع تمامی نمونه ها بیشتر از 4 و هدایت الکتریکی گل اشباع 6 نمونه بیشتر از 2000μS/cm می باشد. بر اساس آزمون‌های استاتیک، نمونه باطله های شماره 6 و 2 دارای پتانسیل تولید اسید و سایر نمونه‌ها فاقد این پتانسیل هستند. مشاهدات صحرایی شامل اندازه‌گیری pH آب-های معدنی، مؤید این نتیجه‌گیری است. این امر لزوم مدیریت زیست‌محیطی باطله‌های معدن زغال‌سنگ طزره را مورد تاکید قرار می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زهاب اسیدی معدن #آزمایش استاتیک #باطله‌های معدنی #زغال سنگ #طزره #عناصر سمی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)