پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سیدرضا میرباقری [پدیدآور اصلی]، غلامحسین کرمی[استاد راهنما]
چکیده: انجام آزمایش پمپاژ به روش های مرسوم یعنی استفاده از چاه های پمپاژ و چاه های پیزومتری اطراف آن مستلزم صرف هزینه بسیار بالاست. بنابراین، در دشت های مختلف این آزمایشات به طور بسیار محدودی انجام شده است، از طرفی به کارگیری روش های آنالیز داده های آزمایش پمپاژ نیاز به افراد مجرب دارد و عدم قطعیت آنها نیز بالاست. با توجه به اینکه در دشت ها تعداد زیادی چاه برای استخراج آبهای زیرزمینی حفر شده است، بنابراین می توان با استفاده از این چاه ها و ارائه یک روش مناسب مقادیر پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان را برآورد نمود. برای به دست آوردن ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان، بهترین ایده از میان ساده ترین، کم هزینه ترین و البته مطمئن ترین روش ها، ایده آزمون تک چاهی است که در سالهای اخیر در سطح بین المللی مطرح شده است. در روش پمپاژ تک چاهی (Single well pumping test) برای برآورد پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان از چاه های بهره برداری که به وفور در تمام دشت ها حفر شده اند، استفاده خواهد شد که از هزینه به مراتب بسیار کمتری برخورددار است. به منظور برآورد مقادیر آبدهی ویژه با استفاده از اطلاعات سیستم تک چاهی از داده های 9 چاه پمپاژ در دشت های سمنان، ایوانکی و گرمسار استفاده شده است. ابتدا تصحیحات لازم بر روی داده های آزمایش پمپاژ اعمال شده است. سپس با استفاده از نرم افزار Aquifer win32 داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقادیر قابلیت انتقال و آبدهی ویژه آبخوان تعیین گردید. بررسی های انجام شده نشان داد که مقادیر آبدهی ویژه به دست آمده از اطلاعات لاگ های حفاری چاه های پمپاژ با پارامتر استخراج شده از داده های پمپاژ (تلفیق مقادیر دبی پمپاژ و افت سفره) یک رابطه خطی با همبستگی بسیار خوبی را نشان می دهد. به این ترتیب که رابطه Sy = 0.5227 x + 0.0221 بین آبدهی ویژه به دست آمده از اطلاعات لاگ حفاری چاه های پمپاژ (Sy) با پارامتر استخراج شده از داده های پمپاژ (x) به دست آمده است. مقدار x به صورت x = Q/(α . Aq. loss + β) تعیین می شود که در آن، Q دبی پمپاژ بر حسب مترمکعب بر ثانیه، x پارامتر استخراج شده از داده های آزمایش پمپاژ، a و β ضرایب تجربی که به ترتیب برابر با 05/0 و 25/0 به دست آمده اند، Aq.loss مقدار افت سفره بر حسب متر است. بنابراین، برای آن دسته از چاه های پمپاژ که پیزومتر و اطلاعات لاگ حفاری ندارند می توان از معادله خط مذکور استفاده نمود و مقادیر آبدهی ویژه را برآورد نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آبدهی ویژه #آزمایش پمپاژ #پمپاژ تک چاهی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)