پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
نسیم السادات مسلّمی عقیلی [پدیدآور اصلی]، غلامحسین کرمی[استاد راهنما]، ابراهیم یخکشی [استاد راهنما]
چکیده: منابع آب زیرزمینى در منطقه گرمابدشت- سیاهتلو به عنوان تامین کننده بخش مهمى از آب شرب شهر گرگان دارای اهمیت ویژه اى می باشند. به علت پمپاژ نسبتاً زیاد از این منطقه آبدهی بعضی از چاه ها به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده و بعضی از چاه ها تخریب شده اند. با جمع آوری آمار و اطلاعات 19 چاه آب شرب، به منظور مطالعه تغییرات کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی منطقه گرمابدشت- سیاهتلو، از تعدادی شاخص های آماری استفاده شده است. شاخص اول، شاخص فاصله و شاخص دوم، شاخص دبی- فاصله است. مقادیر ارزیابی شده آبدهی، کاهش آبدهی و غلظت یون های اصلی آب برای چاه های مورد نظر و همچنین شاخص های آماری تعریف شده، استاندارد شده اند. نمودار مربوط به داده های استاندارد شده ترسیم شده و بهترین خط از بین داده ها عبور داده شده است سپس شیب خط و همچنین r-squreمربوط به هر نمودار محاسبه گردیده است. در نهایت، داده هایی با شیب و ضریب همبستگی زیاد که دارای سطح معنی داری 99% می باشند، برای ارزیابی های نهایی انتخاب شدند. با استفاده از ارزیابی شاخص های آماری ارائه شده در این تحقیق، یک روش ساده و کاربردی به منظور تعیین درصد تاثیر ساختمان چاه بر روی کاهش آبدهی چاه ها معرفی شده است. نتایج حاصله از این تحقیق بیانگر این است که مقدار تاثیر ساختمان چاه بر کاهش آبدهی چاه ها از صفر تا 75 درصد متغیر بوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کیفیت #افت سطح ایستابی #مجموعه چاه #شاخص های آماری #آبدهی #کاهش آبدهی #گرمابدشت.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)