پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
جلال دولت آبادی [پدیدآور اصلی]، هادی جعفری [استاد راهنما]
چکیده: افزایش روزافزون جمعیت و نیاز بیشتر به آب توجه محققین را به سایر منابع آبی جلب کرده است. آبخوان-های موجود در سازند سخت یکی از منابع حائز اهمیت در نواحی خشک هستند که فاقد آبخوان های آبرفتی می باشند. در این تحقیق نوار ماگمایی ترود – چاه شیرین واقع در جنوب شاهرود، جهت بررسی ژئوشیمی منابع آب موجود در آن انتخاب گردیده است. این نوار ماگمایی بدلیل تنها منبع تأمین کننده آب روستاهای اطراف از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. دو مرحله نمونه برداری در بهمن ماه 1396 و تیر ماه 1397 از منابع آب موجود صورت گرفته است که طی این دو مرحله تعداد 34 نمونه جهت انجام آزمایشات مختلف جمع-آوری شده است. در مرحله اول غلظت آنیون ها و کاتیون های اصلی بررسی گردید. بررسی تغییرات مکانی، افزایش مقدار هدایت الکتریکی و دمای منابع آب را در طول مسیر جریان نشان می دهد. مقدار pH از ارتفاعات بیشتر به سمت ارتفاعات کمتر به دلیل انحلال کانی های سولفیدی در طول مسیر، کاهش می یابد. تغییرات زمانی یون های اصلی نشان می دهد که غلظت کاتیون ها در بهمن ماه بیشتر از تیر ماه می باشد. غلظت آنیون ها نیز در بهمن ماه کمتر از تیرماه اندازه گیری شده است. با توجه به نموداهای شولر و پایپر تیپ آب در هر دو نوبت نمونه برداری سولفاته-سدیک می باشد. بررسی نتایج آزمایشات مربوط به فلزات سنگین با توجه به استاندارد سازمان بهداشت جهانی (WHO) نشان می دهد که غلظت تمامی عناصر به جز نمونه سیینگ نسبت به عنصر سلنیم، پایین تر از حد استاندارد و در حد مجاز می باشد. مطالعات ایزوتوپی انجام شده، نشان می دهد که آب های خروجی از نوار ماگمایی ترکیبی مشابه با بارش محلی منطقه دارند، که این امر نشان می دهد منابع آب منطقه از بارش های جوی فعلی منشأ می گیرند
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سازند سخت #نوار ماگمایی ترود – چاه شیرین #هیدروژئوشیمی #فلزات سنگین
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)