پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
مرتضی پور تیموری [پدیدآور اصلی]، اسماعیل سلیمانی[استاد راهنما]، محمد جواد چایچی [استاد راهنما]، مجتبی محسنی [استاد مشاور]
چکیده: محلول کلوییدی نانو نقره به روش کاهش شیمیایی از واکنش نیترات نقره با سدیم بوروهیدرید در مجاورت تری سدیم سیترات و پلی وینیل پیرولیدون تهیه شده است. با استفاده از طیف UV و تصویر TEM از نمونه تهیه شده، اندازه نانو نقره تعیین شد. خاصیت میکروب کشی نانو ذرات نقره به دو روش MIC و MBC در مقابل باکتری های گرم منفی ( اشریشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا) و باکتری های گرم مثبت ( باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس ) بررسی شد که در روش MBC، نانو نقره با غلظت PPM50 به طور کامل باکتری اشریشیاکلی و با غلظت PPM25 نیز به طور کامل باکتری های سودوموناس آئروژینوزا، باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس را از بین برده است. همچنین در روش MIC با غلظت PPM15 نانو نقره، باعث توقف رشد هر 4 باکتری فوق گردیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانو نقره‏ #طیف UV #تصویر TEM #روش MIC و MBC #باکتری های گرم منفی #باکتری های گرم مثبت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)