پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
معصومه اسکندری نسب [پدیدآور اصلی]، زینب موسوی تکیه[استاد راهنما]
چکیده: در این مطالعه، علل تفاوت در استحکام پیوند هیدروژنی و فعالیت شیمیایی ترکیبات دگزا متازون (DX) و هیدرو کورتیزون (HD) با گیرنده گلکوکورتیکوئید (GR) با محاسبات کوانتومی بررسی شد. برای این منظور پارامترهای ساختاری و الکترونیکی مانند هندسه مولکولی محاسبه شده، پارامترهای توپولوژیکی اتم ها در مولکول ها (AIM)، آنالیز اوربیتال های پیوند طبیعی (NBO) و طیف های UV-Vis ترکیبات مورد مطالعه به صورت نظری محاسبه شدند. برای تعیین فعالیت شیمیایی این ترکیبات، آنالیز اوربیتال مولکولی مرزی (FMO) همراه با محاسبه توصیفگرهای واکنش عمومی انجام شد. خواص شیمیایی محلی در سطح نیز با استفاده از سطوح پتانسیل الکترواستاتیک مولکولی (MEP)، متوسط انرژی یونیزاسیون موضعی (ALIE) مورد مطالعه قرار گرفت. تمامی محاسبات با استفاده از نظریه تابعی چگالی (DFT) و DFT وابسته به زمان (TD-DFT) در سطح تئوری B3LYP/6-311++G** انجام شد. نتایج نشان دهنده تطابق خوبی بین محاسبات نظری و داده های تجربی بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#DFT #دگزامتازون #هیدروکورتیزون #گیرنده گلوکوکورتیکواستروئید (GR) #نظریه اتم‌ها در مولکول (AIM) #نقشه پتانسیل الکترواستاتیک مولکولی(MEP) #متوسط انرژی یونیزاسیون(ALIE) #برانگیختگی الکترونی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)