پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
رضوانه رحمانی [پدیدآور اصلی]، اسماعیل سلیمانی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده در این پژوهش، نانوکامپوزیت گرافن اکسید/ روی سولفید (GO/ZnS) به روش ساده و آسان از واکنش مخلوط روی استات و گرافن اکسید در مجاورت سدیم دو دسیل سولفات (SDS) با تیواستامید تهیه شد. این نانوکامپوزیت با استفاده از روش های متداول نظیر طیف سنجی فرو سرخ تبدیل فوریه (FT-IR)، الگوی پراش پرتو X (XRD)، طیف سنجی رامان (Raman)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM) و طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDS) شناسایی شد. از نانوکامپوزیت GO/ZnS در فرآیند تخریب فتوکاتالیزوری رودآمین بی استفاده گردید. فرآیند تخریب رودآمین بی و عوامل موثر بر آن مانند pH محلول، غلظت اولیه رنگ و مقدار فتوکاتالیزور مورد بررسی قرار گرفت. محلول رودآمین بی با غلظت ppm 5 در شرایط بهینه pH برابر با 20/7، مقدار 010/0 گرم از نانوکامپوزیت GO/ZnS و تحت تابش لامپ جیوه 50 وات به مدت 75 دقیقه، 18/93 درصد تخریب شد. نتایج نشان داد که فرآیند تخریب رودآمین بی به وسیله کامپوزیت GO/ZnS با مدل سینتیکی مرتبه اول مطابقت داشته و ثابت سرعت آن برابر min-1 0298/0 است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: گرافن اکسید #کامپوزیت گرافن اکسید/ سولفید روی #فرآیند فتوکاتالیزوری #تخریب رودآمین بی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)