پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
فاطمه باقری [پدیدآور اصلی]، حمید هراتی زاده[استاد راهنما]، مجتبی قطعی[استاد مشاور]
چکیده: کامپوزیت‌های زمینه آلومینیومی، به دلیل سبکی، استحکام بالا، مدول بالا، ضریب انبساط گرمایی پایین و مقاومت سایشی خوب به عنوان یک گروه جدید از مواد پیشرفته به حساب می آیند. هدف این پایان نامه سنتز و بررسی خواص مکانیکی (سختی) کامپوزیت و نانو کامپوزیت سه تایی Al/Al2O3p-SiCp با استفاده از روش آسیاب کاری مکانیکی و روش تزریق پلیمری است. برای آنالیز ساختاری نمونه ها از پراش پرتو X و میکروسکوپ روبشی الکترونی و برای بررسی خواص مکانیکی نیز از دستگاه میکروسختی ویکرز استفاده شده است. در این پروژه با استفاده از آسیاب سیاره ای پرانرژی بعد از 20 ساعت آسیاب کاری پودر کامپوزیتی Al/SiC میانگین اندازه ذرات به 55 نانومتر رسید. نتایج سختی سنجی نمونه ها نشان می-دهد، سختی نمونه های نانوکامپوزیتی به مراتب بهتر از نمونه های کامپوزیتی است، همچنین سختی نمونه نانو کامپوزیتی سه تایی Al/Al2O3p-SiCp بیشتر از نمونه های دوتایی Al/SiC و Al/Al 2O3 است. سختی نانوکامپوزیت یکی از نتایج بسیار جالب این تحقیق سختی نانوکامپوزیت با نسبت وزنی یکسان Al2O3 و SiC (هر کدام 5/3% وزنی) است که، سختی بالاتری نسبت به نمونه با 15 درصد وزنی فاز سخت SiC دارد. در این حالت با وجود اینکه درصد فاز تقویت کننده در نمونه نانوکامپوزیت سه تایی، نصف کامپوزیت دوتایی Al/SiC است، ولی سختی نانو کامپوزیت سه تایی بالاتراست. بنابراین اضافه کردن ذرات با فاز سخت با اندازه نانومتری با وجود درصد فاز سخت کمتر باعث بهبود خواص مکانیکی شده است که، این امر باعث می‌شود، این نوع نانوکامپوزیت به علت درصد فاز سخت کمتر در سختی یکسان، چقرمگی شکست بالاتری داشته و امکان کاهش قیمت محصولات تولیدی را فراهم می‌کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانوکامپوزیت زمینه آلومینیومی #آسیاب سیاره ای پرانرژی #تزریق پلیمری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)