پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1401
پدیدآورندگان:
آرزو زارعی [پدیدآور اصلی]، مهدی مومنی[استاد راهنما]
چکیده: لایه های کربن شبه الماسی در ابتدا با آلایش نیکل و با دو آرایش موازی و متقاطع نخ های نیکل بر روی هدف گرافیتی و وجود زیرلایه ی سیلیسیم لایه نشانی شدند. هدف مطالعه ایجاد ذرات انباشته بر روی زیرلایه برای مطالعه فراکتالی بود. پس از انجام آنالیزهای میکروسکوپی مشخص شد که نانومخروط هاو نانو قارچ هایی بر روی زیرلایه برای اولین بار با روشی یک مرحله ای تشکیل شده اند که خاصیت های منحصر به فردی را از خود نشان دادند. آلایش 2Ni-DLC در آرایش متقاطع نخ های نیکل، آبدوستی بیشتری را از خود بروز داد. همچنین برای آلایش های بیشتر نیکل نتایج حاکی از آن بود که ساختارta-c تشکیل شده است. در گام بعدی آلایش همزمان نیکل و نیتروژن در ماتریس کربن شبه الماسی برای آرایش متقاطع نخ های نیکل بررسی شد و این بار نانوبلورهای کربن شبه الماسی آلاییده با نیکل و نیتروژن با خواص الکتریکی منحصر به فرد تشکیل شدند. به دلیل وجود نیتروژن ماده ی اضافی Ni3N باعث شد تا با وجود مقدار sp2 بیشتر، استحکام لایه حفظ شود. خواص فراکتالی این لایه ها نیز نشان داد که لایه هایی که با نیکل آلایش یافته اند خواص چندفراکتالی و لایه ای که با نیکل و نیتروژن آلایش یافته اند خواص تک فراکتالی از خود نشان دهند که این موضوع از حیث بلوری بودن و نظم داشتن نیز نتایج را تایید می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: کربن شبه الماسی #آرایش موازی نخ های نیکل #آرایش متقاطع نخ های نیکل #فراکتال #نانومخروط ها
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)