پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
حسین گورویی [پدیدآور اصلی]، مهدی مومنی[استاد راهنما]، مجتبی هاشم زاده[استاد راهنما]
چکیده: برهمکنش پالس کوتاه لیزر با یک جسم جامد به دلیل کاربردهای فراوان به بخش مهمی از مطالعات تبدیل شده است. برخی از این کاربردها عبارت اند از: منبع اشعه x، شتاب دهنده ذرات پلاسما، تولید سریع یون و همجوشی به روش محصور سازی لختی و... . در چنین مواردی اثرات غیر خطی بسیار مهم خواهند بود، که دلیل آن تاثیرات ناشی از بالا بودن شدت لیزر می باشد. در این پژوهش ابتدا با در نظر گرفتن معادلات ماکسول و با استفاده از معادلات هیدرودینامیک رفتار موج الکترومغناطیسی فرکانس بالا در پلاسمای غیر برخوردی و زیر چگال و غیر مغناطیسی را مطالعه نموده و نمودارهای مربوطه رسم شده اند. سپس با در نظر گرفتن انتشار مایل موج الکترومغناطیسی با قطبشP- در پلاسمای زیر چگال را مورد مطالعه قرار دادیم و زاویه بهینه و نرخ جذب را بدست آورده و تغییرات میدان های الکتریکی و مغناطیسی را رسم کرده ایم. در ادامه با افزودن میدان مغناطیسی خارجی (همگن و ناهمگن) به بررسی این رفتارها پرداختیم و نمودارهای تغییرات میدان های الکتریکی و مغناطیسی و همینطور نرخ جذب را رسم کردیم. نشان دادیم که میدان مغناطیسی خارجی روی میدان ها تاثیر گذاشته و باعث افزایش آنها می شود و در نتیجه نرخ جذب نیز افزایش پیدا کرده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلاسمای زیر چگال #جذب رزونانسی #میدان مغناطیسی خارجی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)