پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
لیلا موسوی [پدیدآور اصلی]، حسین موحدیان[استاد راهنما]
چکیده: نتایج به‌دست آمده از اندازه‌گیری‌های کوانتومی (مثل اندازه‌گیری ضعیف) نشان می‌دهد که روابط اساسی بین هر سه ویژگی فیزیکی یک سیستم را می‌توان با احتمالات شرطی مختلط نمایش داد. این روابط بر پایه‌ی یک چارچوب جهانی و قطعی از مکانیک کوانتومی بنا نهاده شده است. با ترکیب قوانین نظریه‌ی احتمال بیزین و قانون ساده‌ی فازهای احتمالات مختلط می‌توان مکانیک کوانتومی را بدست آورد. این قانون مطرح شده قانونی از ارگودیک کوانتومی است و بر این پایه بنا شده است که؛ مشاهده‌ی واقعیت ویژگی‌های فیزیکی جدا از دینامیک حاصل از برهم‌کنش اندازه‌گیری نیست. فازهای مختلط، ساختار دینامیکی انتقال بین ویژگی‌های مختلف را نشان می‌دهند. قانون ارگودیک کوانتومی، رابطه‌ی اصلی بین احتمالات ارگودیک به‌دست آمده از متوسط گیری دینامیکی و روابط قطعی بین سه ویژگی بیان شده در احتمالات شرطی مختلط را توصیف می‌کند. با کمک قانون ارگودیک کوانتومی، فرمول‌بندی کامل مکانیک کوانتومی بدون استفاده از فرضیات ریاضی تقریبی و بردارهای حالت برهم‌نهی می‌تواند به‌دست آید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اندازه‌گیری ضعیف #مقدار ضعیف #فضای هیلبرت #احتمالات شرطی مختلط #ارگودیک کوانتومی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)