پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1394
پدیدآورندگان:
مریم السادات لاجوردی [پدیدآور اصلی]، حسین عشقی [استاد راهنما]، محمد ابراهیم قاضی[استاد راهنما]، مرتضی ایزدی فرد[استاد مشاور]، ایرج هادی [استاد مشاور]
چکیده: در این رساله ابتدا نانوساختارهای یک بعدی سیلیکون و اکسید روی که از گروه مواد نیمرسانا هستند، سنتز و مشخصه یابی شدند. سپس میزان پاسخ نوری آشکار ساز نوری فرابنفش با ایجاد پیوندگاه ناهمگون این دو ماده مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. در بخش اول این تحقیق با استفاده از روش مقرون به صرفه سونش شیمیایی به کمک فلزات نانوسیم های سیلیکونی ساخته شدند. با تغییر برخی از پارامترهای ساخت مانند زمان سونش، نوع و ضخامت لایه فلزی شامل طلا و نقره، خواص ساختاری و اپتیکی این نانوسیم ها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نانوسیم های ساخته شده با طلا گزینه-های اپتیکی مناست تری جهت کاربرد در ادوات اپتوالکترونیک هستند. در بخش دوم نانومیله های اکسید روی با استفاده از روش شیمیایی آبی گرمایی بر روی شیشه و سیلیکون سنتز شدند. در این قسمت با تغییر ضخامت لایه دانه بندی شده به بررسی خواص ساختاری، اپتیکی نانومیله های رشد داده شده بر روی سیلیکون پرداخته شد. تغییر ضخامت سبب افزایش طول نانومیله ها و بهبود کیفیت بلوری آنها شد. با ایجاد اتصال های اهمی مناسب، تأثیر تغییر ضخامت لایه دانه بندی بر خواص الکتریکی نانومیله های سنتز شده در حالت تاریکی و مقدار پاسخ نوری قطعه تحت تابش نور فرابنفش بررسی گردید. مشخصه یابی الکتریکی نمونه های تحت تابش، افزایش پاسخ نوری قطعه با افزایش ضخامت لایه دانه بندی را نشان داد. در بخش سوم نانومیله های اکسید روی بر نانوسیم-های سیلیکونی با طول های متفاوت سنتز و پیوندگاه (n-ZnO/p-SiNWs) ایجاد شد. مشخصه یابی ساختاری این پیوندگاه به ازای طول های مختلف نشان داد که با افزایش طول نانوسیم های سیلیکونی، طول نانومیله های اکسید روی کاهش یافته است. مشخصه-یابی الکتریکی در حالت تاریکی نشان داد که با افزایش طول نانوسیم ها، میزان جریان خروجی افزایش یافته است. در نهایت میزان پاسخ نوری نمونه ها تحت تابش نور فرابنفش برای طول های مختلف نانو سیم های سیلیکونی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که افزایش این طول سبب کاهش پاسخ نوری نمونه ها در بایاس وارون شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانوسیم سیلیکونی #نانومیله اکسید روی #مشخصه یابی ساختاری و اپتیکی #مشخصه یابی الکتریکی در تاریکی و تحت تابش نور فرابنفش

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)