پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
فاطمه امیرزاده [پدیدآور اصلی]، حسین توکلی عنبران[استاد راهنما]
چکیده: BNCT یا نوترون درمانی با بور معرف یک روش موثر در درمان برخی از تومورهای سرطانی است. اساس این روش بمباران تومور نشان دار شده با 10B توسط نوترون های با شدت و انرژی مناسب است. ذرات ناشی از واکنش جذب نوترون در هسته های بور، انرژی خود را در ناحیه‌ ای قابل مقایسه با ابعاد سلولی( 9 میکرومتر) تخلیه کرده و باعث تخریب بافت سرطانی می شوند. برای انجام موفقیت آمیز نوترون درمانی با بور ابتدا به یک چشمه ی نوترون مناسب احتیاج است که نوترون های مورد نیاز ما را تامین کند که به این منظور از چشمه های متفاوتی استفاده می شود که هر کدام مزایا و معایب مربوط به خود را دارا است. در این پایان نامه امکان سنجی استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی به عنوان چشمه ی نوترونی برای استفاده در BNCT از طریق شبیه سازی به روش مونت کارلو مورد بررسی قرار گرفته است. باریکه ی نوترونی خروجی از این چشمه، برای استفاده در BNCT باید شدت و انرژی مناسبی داشته باشد. به منظور بهینه کردن شار نوترون، قبل از رسیدن باریکه ی نوترونی به بدن بیمار، لازم است آن را از یک مجموعه ی شکل دهنده ی طیف عبور دهیم. در این پزوهش با استفاده از برنامه ی 2/6MCNPX تلاش شده با استفاده از مواد مختلف با ضخامت های متفاوت در یک چیدمان مناسب و عبور باریکه ی نوترونی خروجی از دستگاه پلاسمای کانونی، شار نوترون برای استفاده در BNCT بهینه شود که این امر با موفقیت صورت گرفته و نتایج شبیه سازی در بخش پایانی این نوشتار ذکر شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نوترون درمانی با بور #مجموعه ی شکل دهنده ی طیف #دستگاه پلاسمای کانونی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)