پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
نسیبه سادات کبیری [پدیدآور اصلی]، حسین توکلی عنبران[استاد راهنما]
چکیده: پراکندگی های چندگانه یکی از مهم ترین و اصلی ترین مشکلات در تعیین منحنی کامپتون هستند. این مشکل در زمینه های دیگر فیزیک نیز مانند پراکندگی نوترون و غیره مطرح می شود. راه های متفاوتی برای محاسبه پراکندگی چندگانه پرتوهای گاما در ماده وجود دارد که مبتنی است بر هندسه آزمایش، محل قرارگیری چشمه رادیواکتیو و آشکارساز، ابعاد ماده پراکننده و احتمال برهمکنش دربازه خاصی از انرژی. درمیان فرایندهای گوناگون برهمکنش پرتوهای گاما با ماده، اثر فوتوالکتریک، پراکندگی کامپتون و تولیدزوج سه فرایند اصلی در بازه انرژی 10keV تا 10MeV هستند. در عناصر با عدد اتمی بالا و در ناحیه انرژی های پایین اثر فوتوالکتریک بر پدیده های دیگر غالب است در حالی که پدیده تولید زوج تنها زمانی ممکن است که انرژی فوتون فرودی ازMeV02/1 بیشتر باشد. پراکندگی کامپتون فرایندی است که احتمال رخداد آن در انرژی های میانی بر دو فرایند دیگر غالب است. اندازه گیری دقیق منحنی کامپتون نیازمند پراکنده شدن فوتون ها از ماده نمونه است به شرطی که تنها یک بار پراکنده شوند. اما در تجربه ابعاد ماده پراکننده با فرض اینکه در جهت عمق و دیواره های جانبی محدود باشد، پرتو پراکنده شده شامل فوتون هایی است که بیشتر از یک بار پراکنده می شوند. بنابراین برای ارزیابی صحیح و تعیین منحنی و سطح مقطع کامپتون، اندازه گیری دقیق توزیع طیف، شدت و زاویه پرتوهای چند بار پراکنده شده که در طیف خروجی mcnp و تجربه با پراکندگی یگانه همراه است بسیار ضروری است. بدیهی است که وجود پراکندگی چندگانه فوتون در ماده هنگامی محاسبه سطح مقطع کامپتون اندازه گیری را پیچیده می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش مونت کارلو #کدMCNP #تابع پاسخ آشکارساز #پراکندگی های چندگانه پرتوهای گاما

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)