پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سوده مددی [پدیدآور اصلی]، حسین توکلی عنبران[استاد راهنما]
چکیده: در پزشکی هسته‌ای تشخیصی‏، عوامل متعددی بر روی کیفیت تصویر بدست آمده اثرگذار است. به عنوان نمونه‏، حضور موازی‌ساز پرتو‏، نفوذ پرتو از دیواره موازی‌ساز‏، ساختار آشکارساز سوسوزن‏، محدودیت‌های الکترونیکی‏ و غیره عواملی هستند که بر روی کیفیت تصویر مؤثرند. یکی از روش-های ارزیابی این عوامل استفاده از شبیه سازی مونت‌کارلو است. در همین راستا در این پایان نامه با استفاده از کد شبیه سازی MCNP-4C نقش موازی ساز (ابعاد و شکل آن) در کیفیت تصویر (توان تفکیک مکانی) بدست آمده از دوربین گاما بررسی شده است. روش کار به این صورت است که موازی سازهای تک حفره استوانه ای، تک حفره مکعبی، تک حفره واگرا، تک حفره همگرا، تک حفره شش ضلعی، حفره موازی استوانه ای و حفره موازی مکعبی شبیه-سازی شده و با تغییر قطر حفره ی موازی ساز اثر آن بر توان تفکیک مکانی به منظور بررسی اثر هندسه ی موازی ساز بر کیفیت تصاویر بدست آمده است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی ها نشان می دهد که موازی سازهایی مانند تک حفره شش ضلعی، تک حفره استوانه ای و تک حفره مکعبی که از لحاظ هندسی تقریباً یکسانند، روند تغییرات توان تفکیک مکانی نیز در آن ها یکسان است. در مورد موازی سازهای تک حفره واگرا و همگرا، موازی ساز همگرا از توان تفکیک بالاتری به نسبت واگرا برخوردار است. در موازی سازهای حفره موازی، به جز در قطر 1 میلی متر که موازی ساز استوانه ای از توان تفکیک بالاتری برخوردار است، در بقیه ی قطرها روند تغییرات توان تفکیک مکانی تقریباً یکسان است. پس نتیجه می گیریم که در اشکال هندسی که به طور تقریبی به هم نزدیکند، توان تفکیک تغییر چندانی ندارد و فقط قطر موازی ساز باعث تغییر توان تفکیک مکانی می شود. همچنین موازی-سازهای حفره موازی در قطر یک میلی متر به نسبت موازی سازهای تک حفره از توان تفکیک بالاتری برخوردارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موازی ساز #توان تفکیک مکانی #دوربین گاما

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)