پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
رویا سادات حسینیان مبارکه [پدیدآور اصلی]، حمید هراتی زاده[استاد راهنما]، محمدباقر رحمانی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه با توجه به انتشار و پخش گازهای خطرناک، کنترل و ایمن سازی محیط از وجود اینگونه گازها اهمیت ویژه ای یافته است؛ برای این منظور حسگرهای گازی اکسید فلزی مورد استفاده قرار میگیرند. از مزایای این حسگرها میتوان به حساسیت بالا، طراحی ساده، وزن و هزینه نسبتا پایین اشاره نمود. مشخصه های اصلی حسگرها از جمله حساسیت و گزینندگی به طور اجتناب ناپذیری تحت تاثیر انتخاب ماده ی کار است. در این پروژه دو اکسید فلزی پرکاربرد در زمینه حسگری انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نانوسیم های اکسید قلع به روش رسوب بخار شیمیایی و نانوساختارهای اکسید آهن به روش انباشت بخار فیزیکی به طور مطلوبی رشد پیدا کردند. نمونه ها با استفاده از دستگاههای میکروسکوپ الکترونی رویشی(SEM) و پراش پرتو ایکس (XRD) مشخصه یابی شدند. طیف XRD نمونه ها حاکی از تشکیل ساختار روتایل اکسید قلع و ساختار لوزی الوجه با جهت ترجیحی اکسید آهن بود. خواص حسگری نمونه ها نسبت به گازهای متان، اتانول و گاز LPG بررسی شد که در ابتدا دمای کار هر یک از حسگرها تعیین و سپس در غلظت های مختلف این سه گاز پاسخ ها بررسی شدند. حسگرها خاصیت خوبی نسبت به این سه گاز نشان دادند. در این تحقیق برای افزایش حساسیت و رسیدن به گزینش گری از کاتالیزور نیکل (Ni) استفاده شد و با استفاده از روش اسپری پایرولیزیز یک لایه NiO روی نمونه های SnO2 و Fe2O3 قرار گرفت. مشاهده شد حساسیت حسگرها از %57 تا %90 افزایش یافت و گزینندگی خوبی نسبت به اتانول بدست آمد. در پایان برخی پیشنهادات برای کارهای آینده ذکر شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اکسید قلع #اکسید آهن #کاتالیزور #حسگر گازی #گیینندگی #گازمتان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)